Cookie & Privacy verklaring

Cookie & Privacy verklaring

Cookie & Privacy verklaring

Privacybeleid van FRISS

Bij FRISS is vertrouwen de hoeksteen van onze bedrijfsmissie. We waarderen uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen.

FRISS zet zich in voor de bescherming van de rechten van personen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG), evenals andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring (Privacyverklaring) legt uit hoe FRISS de persoonsgegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website (Website) gebruikt of gebruikmaakt van onze diensten. Door onze diensten te gebruiken of met ons over hen te communiceren, erkent u dat uw persoonlijke informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd herzien (zie sectie 19).

1. Over FRISS

Het FRISS SaaS-platform ondersteunt zijn klanten bij het beoordelen van hun sollicitanten of klanten op het risico op fraude. Wij leveren onze diensten op wereldwijde schaal en onze klanten zijn over het algemeen verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en hypotheekbanken die onze diensten integreren in hun bedrijf.

Afhankelijk van uw relatie met FRISS treedt FRISS op als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker binnen de definitie van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring is de verwerkingsverantwoordelijke:

FRISS | fraude, risico en compliance, FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA, Utrecht, Nederland

2. Welke persoonsgegevens verzamelt FRISS?

FRISS kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van deze website en diensten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die u rechtstreeks aan FRISS verstrekt via een betrokkenheid met onze website of ons bedrijf, of dit kunnen gegevens zijn die worden gegenereerd als gevolg van uw gebruik van en interactie met onze website. De volgende verzamelmethoden en soorten persoonsgegevens worden hieronder vermeld:

·      Invullen van het contactformulier ‘Neem contact op’ of het versturen van een e-mail: volledige naam; functietitel; zakelijke e-mail; land; werkterrein;

·      het downloaden van bestanden van onze website zoals e-books, whitepapers of rapporten; volledige naam; functietitel; zakelijk e-mailadres; persoonlijk e-mailadres;

·      het aanvragen van een demo bij ons via onze website; volledige naam, functietitel; bedrijfsnaam;

·      abonneren op het ontvangen van onze nieuwsbrief of productupdates; volledige naam, e-mailadres, zakelijk e-mailadres;

·      registreren voor het bijwonen van evenementen of conferenties waar FRISS een deelnemend bedrijf is; naam, functietitel, functietitel;

·      gegevens gegenereerd uit de gebruikte apparatuur, zoals een unieke apparaat-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze dienst;

·      locatiegegevens van uw apparaat of afgeleid van uw IP die aan ons wordt verstrekt wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;

·      gebruik van service-informatie; tijdstip van gebruik van onze website; type service dat wordt gebruikt.

3.  Hoe gebruikt FRISS deze persoonsgegevens?

FRISS zal alleen om persoonsgegevens vragen wanneer dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen zakelijke doeleinden uit te voeren of om u de nodige informatie of diensten te verstrekken.  We verzamelen uw gegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven en verwerken deze gegevens niet verder voor onverenigbare doeleinden.  Waar van toepassing geven we u de mogelijkheid om expliciet akkoord te gaan met de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en deling van de informatie die u hebt verstrekt, d.w.z. met betrekking tot onze nieuwsbrief of cookies. Dat geldt zelfs wanneer u onze website bezoekt, waar u uw cookievoorkeuren kunt beheren. U kunt uw persoonsgegevens bekijken en uw instellingen te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·      Klantenservice: Als u een vraag bij ons stelt, zullen we de informatie die u ons verstrekt gebruiken om u snel en effectief te ondersteunen met uw vraag om u te ondersteunen met uw behoeften.

·      Productonderzoek en -ontwikkeling: Om inzicht te krijgen in hoe onze websites en diensten worden gebruikt, hoe we de klantervaring kunnen verbeteren en om ons te ondersteunen bij het verbeteren van onze producten en diensten.

·      Communicatie: We kunnen via e-mail contact met u opnemen met informatie, zoals productupdates, nieuwsbrieven, details over evenementen, evenals andere informatie over diensten waarvan we denken dat ze u zullen interesseren. We doen dit binnen de grenzen van de toepasselijke regels en voorschriften inzake gegevensbescherming en e-privacy binnen de EU.

·      Website-administratie: Om beter te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website en diensten.

·      Compliance: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze klanten wanneer we optreden als verwerkers (bijv. in het kader van de rechten van betrokkenen onder de AVG), of om te voldoen aan onze eigen verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijken.

4. Wat is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking?

Zoals vermeld in deze kennisgeving verwerkt FRISS uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Onder de AVG zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen voor de gegevensverwerking die we uitvoeren de volgende (artikel 6):

·      Uitvoering van een contract of om te voldoen aan contractuele verplichtingen: Het doel van FRISS als SaaS-aanbieder is om de diensten aan te bieden die relevant zijn voor onze potentiële klanten en klanten. We verwerken daarom de gegevens die nodig zijn om elke (potentiële) klant of websitebezoeker te helpen met hun vragen en verzoeken, of het nu gaat om het evalueren van de geschiktheid van ons product voor een potentiële klant of om een persoon te ondersteunen bij het uitoefenen van hun rechten als betrokkene onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

·      Onder voorbehoud van toestemming: We vertrouwen op toestemming voor zover nodig om met u in contact te komen met betrekking tot onze producten en diensten. Toestemming is van toepassing in bepaalde gevallen van direct marketing. Wanneer er op toestemming wordt vertrouwd, zorgen we ervoor dat deze voldoet aan de juiste normen. We maken ook van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat u op elk moment het recht hebt om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen via de knop afmelden in onze e-mails of u kunt contact met ons opnemen via e-mail op privacy@FRISS.com voor dergelijke verzoeken.

Legitieme belangen: FRISS vertrouwt op legitieme belangen om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te verwerken. Bijvoorbeeld voor de juiste administratie en optimalisatie van onze website.

5. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt door FRISS B.V., inclusief de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die deel uitmaken van de FRISS Group. Buiten de FRISS Group zullen we uw persoonsgegevens alleen delen met bevoegde partijen. Dit zijn:

·      Subverwerkers die diensten verlenen aan FRISS, zoals leveranciers (zie onderstaande sectie: Lijst van goedgekeurde subverwerkers)

·      Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen uw gegevens worden gedeeld bij de uitvoering van een juridisch verzoek. Dit kunnen financiële of gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of overheidsorganen zijn.

Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met de bovenstaande partijen, zullen we ervoor zorgen dat alleen de minimale hoeveelheid gegevens wordt gedeeld die nodig is voor de doeleinden. Indien nodig zullen wij u direct of indirect informeren over een dergelijke overdracht.

6. Zijn er internationale overdrachten van mijn gegevens?

FRISS en haar dienstverleners slaan uw persoonsgegevens op in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Als wereldwijd bedrijf dat gebruikmaakt van op internet gebaseerde technologiediensten bij de levering van zijn diensten, reizen gegevens binnen en buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Voor onze Europese bedrijfsactiviteiten, zowel als Verwerker als Verwerkingsverantwoordelijke, doen we ons best om leveranciers binnen de EER te selecteren. Als we in de EER geen geschikte verwerker kunnen vinden, zorgen we ervoor dat onze partners buiten de EER voldoende garanties en waarborgen hebben om uw gegevens te beschermen. In gevallen waarin een gegevensoverdracht buiten de EER plaatsvindt, is het belangrijk dat FRISS zorgt voor een adequaat niveau van bescherming van deze persoonsgegevens. FRISS vertrouwt op de meest actuele standaardcontractbepalingen (4 juni 2021) die door de Europese Commissie zijn uitgegeven voor gegevensoverdracht tussen de EU en niet-EU-landen. Deze clausules vereisen dat organisaties in derde landen zich ertoe verbinden dezelfde beschermingsnormen te bieden als die binnen de EU.

7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

FRISS bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, en voor elke vereiste of toegestane periode onder de toepasselijke wetgeving. We bewaren de gegevens volgens het FRISS-bewaarschema. Dit is maximaal 3 jaar, of gedurende de duur van onze relatie met u, afhankelijk van wat korter is. Zodra de toepasselijke periode is verstreken, zullen we deze gegevens uit onze systemen verwijderen.

8. Zijn mijn gegevens veilig?

Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg te behandelen. FRISS is ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Volgens deze zeer gerenommeerde ISO-norm zorgt FRISS ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor werknemers van FRISS of onze vertrouwde partners, voor zover deze toegang vereist is op grond van hun functie. FRISS spant zich in om deze systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking.

9. Welke gegevensrechten heb ik?

Houd er rekening mee dat u de volgende rechten hebt op uw persoonsgegevens;

·      Het recht op toegang Art. 15: U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om FRISS te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens.

·      Het recht op rectificatie Art. 16: U hebt het recht om FRISS te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om FRISS te vragen om informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

·      Het recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’) Art. 17: U hebt het recht om FRISS te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit is geen absoluut recht en FRISS kan uw verzoek weigeren, maar zal in dergelijke gevallen altijd haar rechtvaardiging aan u meedelen.

·      Het recht om de verwerking te beperken Art. 18: U hebt het recht om FRISS te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

·      Het recht op gegevensportabiliteit Art. 20: U hebt het recht om FRISS te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

·      Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking Art. 21: U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FRISS.

·      Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (Art. 22): U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft voor hem of haar of die hem of haar onder bepaalde voorwaarden aanzienlijk beïnvloedt.

U kunt te allen tijde contact opnemen met FRISS om deze rechten uit te oefenen via de onderstaande contactgegevens:

Per e-mail: privacy@FRISS.com

Per post:  FRISS | fraude, risico en compliance, t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming, Orteliuslaan 15, 3528 BA, Utrecht, Nederland

Het is belangrijk om bij de uitoefening van deze rechten rekening te houden met het volgende: Wanneer FRISS optreedt als verwerker, zijn wij niet de partij die uw verzoek zal behandelen. In dergelijke gevallen zullen we het verzoek doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke, zodat zij uw verzoek tijdig kunnen afhandelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een klant van FRISS de Verwerkingsverantwoordelijke van de betrokken informatie is.

10. Sub-processor list

Verwerker

Wettelijke naam

Land

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company

EU (Ierland)

OGD

Operator Group Delft B.V.

EU (Nederland)

Google

Google Llc

VS

Framer

Framer B.V.

EU (Nederland)

Hubspot

HubSpot, Inc.

VS

Zoominfo

Zoominfo Technologies Llc

VS

Netsuite

NetSuite Inc.

EU (Ierland en Nederland)

HotJar

HotJar Ltd.

VS

Microsoft (onderaannemer)

Microsoft B.V.

EEA

11. Hoe kan ik contact opnemen met mijn autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens?

FRISS doet altijd haar uiterste best om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en u te helpen uw rechten uit te oefenen. Als we niet in staat zijn om met u tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u uw klachten indienen bij de toepasselijke autoriteiten. Aangezien het hoofdkantoor van FRISS in Nederland is gevestigd, is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de autoriteit via hun website:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier.

12. Hoe kan ik contact opnemen met FRISS?

U kunt op elk moment contact opnemen met FRISS om te informeren naar een privacykwestie of om uw gegevensrechten uit te oefenen via een van de onderstaande opties:

Per e-mail: privacy@FRISS.com

Per post:  FRISS | fraude, risico en compliance, t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming, Orteliuslaan 15, 3528 BA, Utrecht, Nederland

13. Inwoners van Californië en Do Not Track (DNT)

Deze sectie is van toepassing op gebruikers van de FRISS-website die in de staat Californië wonen en is in overeenstemming met de CalOPPA-wet van januari 2014. DNT is een regelgevend mechanisme van de U.S. Federal Trade Commission (FTC) dat tot doel heeft de controle van internetgebruikers te vergroten met betrekking tot het volgen van hun online activiteiten op websites. Een DNT-signaal heeft de voorkeur dat gebruikers websites kunnen communiceren via een wijziging in hun browserinstellingen en dat kan worden gebruikt om zich af te melden voor gedragstracering die door bepaalde bedrijven wordt uitgevoerd door het gebruik van cookies. Zie het volgende om deze instellingen in uw browser aan te passen:

Google Chrome

Safari

Mozilla Firefox

Opera

FRISS reageert niet op Do Not Track (DNT)-signalen, omdat er momenteel geen overeengekomen norm is met betrekking tot hoe te reageren op een ontvangen DNT-header. Derden van FRISS die inhoud hebben die in onze website is ingebed, kunnen cookies plaatsen in de browser van een gebruiker om informatie te verkrijgen over een browser die de FRISS-website bezoekt.

14. Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kan informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld door of namens FRISS, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestand dat samen met pagina’s van een website wordt verzonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser.

15. Hoe gebruikt FRISS cookies?

Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden daarom standaard geplaatst en worden niet verwijderd als u de cookies niet accepteert. Deze cookies kunnen uw voorkeuren herkennen (bijvoorbeeld in welke taal u onze website wilt bezoeken).

  • Prestatiecookies: worden gebruikt om het websitegedrag van bezoekers op de FRISS-website te analyseren. Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers bijhouden en zien welke delen van onze website populair zijn. We gebruiken Google Analytics, HotJar en Hubspot om deze statistieken bij te houden en te raadplegen. Op deze website vindt u uitleg over alle cookies die door Google kunnen worden geplaatst.

  • Marketingcookies: worden gebruikt om een profiel van onze websitebezoekers op te bouwen. Deze is gebaseerd op uw surfgedrag op onze website, waarna we contact met u kunnen opnemen via telefoon, e-mail of een advertentie op basis van de interesses die u hebt getoond om u FRISS-diensten of FRISS-inhoud aan te bieden (zoals blogs, eBooks, whitepapers enz.). We gebruiken HubSpot om deze statistieken bij te houden en te raadplegen. Op deze website vindt u uitleg over alle cookies die door HubSpot kunnen worden geplaatst.

  • Functionaliteitscookies: deze cookies stellen websites in staat om de websitevoorkeuren en keuzes van de gebruiker die ze op de website maken te onthouden, inclusief inloggegevens, geolocatie, taal en verbeterde inhoud. Hierdoor kan FRISS gepersonaliseerde functies bieden aan onze websitegebruikers.

16. Hoe kan ik mijn cookie-instellingen beheren?

·      U kunt uw cookievoorkeuren selecteren en uw instellingen opslaan in de cookiebanner op onze website, via de pop-up of door het gedeelte ‘Cookies’ onderaan de hoofdpagina van de website te selecteren.

·      U kunt via uw browser selecteren (zie sectie 13 hierboven) of u deze cookies al of niet wilt accepteren.

17. Welke cookies gebruikt FRISS?

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om door de functies van onze website te bladeren en deze te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u als gebruiker heen en weer kunt navigeren tussen pagina’s zonder eerdere acties te verliezen, u ingelogd te houden of items in een winkelwagen te houden.

Cookienaam

Aanbieder

Cookietype

Vervaltermijn

Beschrijving

__cf_bm

.knowledge.friss.com

Eerste partij

30 minuten

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun website.

__cf_bm

.hubspot.com

Derde partij

30 minuten

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun website.

__cfruid

.knowledge.friss.com

Eerste partij

Sessie

Cookie gekoppeld aan sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om vertrouwd webverkeer te identificeren.

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Derde partij

1 maand

Wordt gebruikt om informatie op te slaan over de tijd dat een synchronisatie met de cookie lms_analytics plaatsvond voor gebruikers in de Aangewezen Landen

_hjAbsoluteSessionInProgress

.friss.com

Eerste partij

30 minuten

Deze cookie is zo ingesteld zodat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Deze bevat geen identificeerbare informatie.

li_gc

.linkedin.com

Derde partij

6 maanden

Gebruikt om toestemming van gasten voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden op te slaan

_hjFirstSeen

.friss.com

Eerste partij

30 minuten

Deze cookie is zo ingesteld zodat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Deze bevat geen identificeerbare informatie.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme gegevens over de acties die onze gebruikers ondernemen op onze website. Dit helpt ons om de prestaties van onze site te analyseren. Dit omvat: het tellen van paginabezoeken, de tijd die wordt besteed aan het bezoeken van onze website, evenals laadsnelheden.

Cookienaam

Aanbieder

Cookie type

Vervaltermijn

Beschrijving

__hssrc

.friss.com

Eerste partij

Sessie

Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die zijn gebouwd op het HubSpot-platform. Het wordt door hen gemeld als gebruikt voor website-analyse.

__hstc

.friss.com

Eerste partij

6 Maanden

Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die zijn gebouwd op het HubSpot-platform. Het wordt door hen gemeld als gebruikt voor website-analyse.

_ga

.www.friss.com

Eerste partij

1 jaar 1 maand

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyticsdienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Deze is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.

_ga

.friss.com

Eerste partij

1 jaar 1 maand

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyticsdienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Deze is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.

__hssc

.friss.com

Eerste partij

30 minuten

Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die zijn gebouwd op het HubSpot-platform. Het wordt door hen gemeld als gebruikt voor website-analyse.

_gid

.www.friss.com

Eerste partij

1 dag

Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Deze slaat een unieke waarde op en werkt deze bij voor elke bezochte pagina en wordt gebruikt om paginaweergaven te tellen en bij te houden.

_ga_XNFCD9Y0EV

.friss.com

Eerste partij

1 jaar 1 maand

Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de sessiestatus te behouden.

Targeting cookies

Targeting cookies zijn kleine, versleutelde bestanden die de acties van gebruikers volgen en worden gebruikt om gebruikers tussen verschillende websites te identificeren. Targeting cookies verzamelen gebruikersinformatie en gebruiken deze om een profiel op te bouwen van de interesses van gebruikers en vervolgens gepersonaliseerde advertenties voor die specifieke gebruiker te tonen.

Cookienaam

Aanbieder

Cookietype

Vervaltermijn

Beschrijving

MUID

.clarity.ms

Derde partij

1 jaar

Deze cookie wordt veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikersidentificatie. Deze kan worden ingesteld door ingebedde microsoft-scripts. Wordt algemeen verondersteld te synchroniseren tussen veel verschillende Microsoft-domeinen, waardoor gebruikers kunnen worden gevolgd.

IDE

.doubleclick.net

Derde partij

1 jaar

Deze cookie wordt ingesteld door Doubleclick en voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.

MR

.c.clarity.ms

Derde partij

7 dagen

Dit is een Microsoft MSN eerste partij cookie die we gebruiken om het gebruik van de website voor interne analyses te meten.

bcookie

.linkedin.com

Derde partij

1 jaar

Dit is een Microsoft MSN eerste partij cookie die we gebruiken om het gebruik van de website voor interne analyses te meten.

SM

.c.clarity.ms

Derde partij

Sessie

This is a Microsoft MSN 1st party cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics.

MR

.c.bing.com

Derde partij

7 dagen

Dit is een Microsoft MSN eerste partij cookie die we gebruiken om het gebruik van de website voor interne analyses te meten.

bscookie

.www.linkedin.com

Derde partij

1 year

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

SRM_B

.c.bing.com

Derde partij

1 jaar

Dit is een Microsoft MSN eerste partij cookie die zorgt voor de goede werking van deze website.

_gcl_au

.friss.com

Eerste partij

3 maanden

Gebruikt door Google AdSense voor het experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken

lidc

.linkedin.com

Derde partij

1 jaar

This cookie is usually set by Dstillery to enable sharing media content to social media. It may also gather information on website visitors when they use social media to share website content from the page visited.

CLID

www.clarity.ms

Derde partij

1 jaar

Deze cookie wordt meestal ingesteld door Dstillery om het delen van media-inhoud op sociale media mogelijk te maken. Deze kan ook informatie verzamelen over websitebezoekers wanneer ze sociale media gebruiken om website-inhoud van de bezochte pagina te delen.

MUID

.bing.com

Derde partij

1 jaar

Deze cookie wordt veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikersidentificatie. Deze kan worden ingesteld door ingebedde microsoft-scripts. Wordt algemeen verondersteld te synchroniseren tussen veel verschillende Microsoft-domeinen, waardoor gebruikers kunnen worden gevolgd.

UserMatchHistory

.www.linkedin.com

Derde partij

1 maand

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te volgen, zodat relevantere advertenties kunnen worden gepresenteerd op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

ANONCHK

.c.clarity.ms

Derde partij

10 minuten

Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies stellen websites in staat om de websitevoorkeuren en keuzes van de gebruiker die ze op de website maken te onthouden, inclusief inloggegevens, geolocatie, taal en verbeterde inhoud. Hierdoor kan de website gepersonaliseerde functies bieden voor websitegebruikers.

Cookienaam

Aanbieder

Cookietype

Vervaltermijn

Beschrijving

hubspotutk

..friss.com

Eerste partij

6 maanden

Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die zijn gebouwd op het HubSpot-platform. HubSpot meldt dat het doel ervan gebruikersverificatie is. Als persistent in plaats van sessiecookie kan deze niet worden geclassificeerd als Strikt noodzakelijk.

18. Updates van dit beleid

FRISS zal periodiek en indien nodig wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring en dit Cookiebeleid. Alle wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. We raden u aan om dit Privacyverklaring en Cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u altijd over de meest actuele informatie beschikt.

Laatst bijgewerkt: 15-09-2023