Blog

May 16, 2022

Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat komende periode onderzoek doen om te zien of verzekeraars voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om overtreding van de sanctiewet te voorkomen. In eerdere onderzoeken heeft DNB al geconstateerd dat verzekeraars en andere financiële instellingen moeite hebben om hun specifieke risicoprofiel te koppelen aan de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de sanctiewet. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat het nalevingsniveau bij sommige bedrijven te laag is vanwege een gebrek aan acties die zijn ondernomen om klanten met een hoog risicoprofiel grondig te beoordelen. Tegelijkertijd zag DNB bij sommige andere instellingen een overmaat aan compliantiemaatregelen.

Verbeteringen

Op basis van de recente onderzoeken concludeert DNB dat een aantal verzekeraars beter voldoet aan de sanctiewet. Er zijn zelfs enkele 'good practices': dit zijn organisaties die geen tekortkomingen hebben op het gebied van de wet en waarvan DNB erkent dat de genomen maatregelen adequaat zijn geïmplementeerd.

Eigen verantwoordelijkheid

Regelgeving is nauwelijks opgenomen in onderwijs en opleidingen. Dit kan mede het gebrek aan bewustzijn bij verzekeraars met betrekking tot de sanctiewetgeving verklaren. Verzekeraars doen vooral een beroep op leveranciers van sanctielijsten en op periodieke screenings van de portefeuille. Een screening van nieuwe relaties vindt niet altijd plaats.

Belangrijke knelpunten

De belangrijkste knelpunten zijn de volgende:
-De meeste schadeverzekeraars hebben geen geregistreerde Ultimate Beneficial Owners (UBO's) op de polis staan. Dit betekent dat deze relaties niet gescreend kunnen worden aan de hand van een sanctielijst, wat in strijd is met de Sanctiewet.
-Er vinden weinig of geen screenings plaats na het bijwerken van de sanctielijsten.
-Verzekeraars actualiseren de sanctielijsten slechts periodiek, en niet wanneer er daadwerkelijk wijzigingen in de lijsten worden aangebracht. Dit leidt tot perioden waarin klanten die op een sanctielijst staan, worden geaccepteerd.
-Verzekeraars gaan er vaak van uit dat andere partijen in de keten de benodigde maatregelen nemen, zonder dat zij controleren en controleren of deze partijen dat ook daadwerkelijk doen.
-De kennis over de sanctiewetgeving is in een groot deel van de sector onvoldoende.

In hoeverre voldoet jouw organisatie aan de sanctieregelgeving?

De eisen die DNB stelt aan de naleving van de sanctiewet zijn gepubliceerd in haar richtlijnen (http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-212353.pdf). Om aan de regelgeving te kunnen voldoen is het essentieel dat je de klanten kent, weet wat voor soort klant ze zijn, wat voor stakeholders er zijn en wat voor soort activiteiten ze uitvoeren. Dit moet worden vastgelegd in een klantenbestand en structureel worden gecontroleerd;
-bij acceptatie van een nieuwe klant,
-op gezette tijden tijdens zijn levensduur, en
-in geval van betaling van (compensatie).
Het is daarom van groot belang dat jouw administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) zodanig wordt gecontroleerd dat je 'hits' (relaties die op de sanctielijst staan) tijdig kunt identificeren. De hits moeten worden gemeld aan DNB, die ze vervolgens zal verwerken en, indien nodig, doorsturen naar het Ministerie van Financiën. Wat een instelling precies moet doen bij een sanctiehit en welke informatie aan DNB gemeld moet worden, is toegelicht in een DNB nieuwsbericht van 4 maart 2022.

Hoe kan FRISS jou helpen?

FRISS heeft een oplossing om de sanctiecontroles te vergemakkelijken en de compliance audit te beheren. Ook kan FRISS een scan van de gehele portefeuille voor je uitvoeren. Zo zie je in relatief korte tijd het risico in jouw portefeuille en kan je de nodige stappen ondernemen. Productmanager Fernando Ibarra ; "Met een adequate risicobeoordeling en screening is het mogelijk om zowel een overmaat als een gebrek aan compliance maatregelen te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de gehele portefeuille regelmatig te screenen".

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.