1. Inleiding

FRISS hecht veel waarde aan uw privacy en doet alles wat binnen zijn vermogen ligt om uw gegevens te beschermen en u in de gelegenheid te stellen om de gegevens die u met ons deelt, te beheren. Ons doel is om zowel u als uw klanten te informeren over de wijze waarop wij uw en hun privacy waarborgen. Wij zijn een SaaS-dienstverlener (Software as a Service) en verwerken als zodanig gegevens om onze klanten de diensten te verlenen die zij nodig hebben om eerlijke verzekeringen te kunnen aanbieden. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de gegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en hoe wij ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt.

Deze versie van de Privacyverklaring is bijgewerkt op basis van onze laatste inzichten met betrekking tot onze activiteiten en heeft als doel om u beter te informeren.

1.1. Over FRISS

FRISS is een SaaS-platform met behulp waarvan onze Cliënten kunnen controleren in hoeverre aanvragers en klanten een frauderisico vormen en waarmee zij onderzoek kunnen doen naar fraude. Wij leveren onze diensten wereldwijd en onze klanten bestaan voornamelijk uit verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en hypotheekbanken, die onze diensten integreren in hun activiteiten.

Wij vragen alleen naar persoonsgegevens indien wij deze voor bedrijfsdoeleinden nodig hebben, of om u van relevante informatie te voorzien. Of u zich nu aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een serviceovereenkomst ondertekent, u verstrekt ons uw persoonsgegevens voor een specifiek doel. U krijgt altijd de mogelijkheid om expliciet toestemming te verlenen voor het verzamelen, verwerken, openbaar maken en doorgeven van de informatie die u hebt verstrekt. Dit geldt ook als u onze website bezoekt, waar u uw cookievoorkeuren kunt beheren. U kunt uw persoonsgegevens op elk gewenst moment inzien en uw instellingen wijzigen door contact op te nemen met ons kantoor.

In dit document wordt gesproken over verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Hieronder ziet u een kort overzicht van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die invloed hebben op de gegevensverwerking.

Een Verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf aan wie een persoon (of betrokkene) zijn of haar persoonsgegevens verstrekt. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt (bijvoorbeeld voor de ontvangst van belangrijke informatie of het versturen van facturen) en is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de gegevens van de betrokkene.

Een Verwerker is het bedrijf dat een deel van de dienstverlening van de Verwerkingsverantwoordelijke voor zijn rekening neemt en dat hiervoor van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke persoonsgegevens nodig heeft. Om een voorbeeld te geven: als een van onze klanten FRISS ter controle een verzekeringspolis stuurt, hebben wij mogelijk persoonsgegevens nodig, zoals een naam en voertuiggegevens, om deze dienst te kunnen leveren. De Verwerker, in dit geval FRISS, verwerkt alleen persoonsgegevens volgens de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en nergens anders voor.

Afhankelijk van de relatie die u met FRISS hebt, kunnen wij zowel Verwerker als Verwerkingsverantwoordelijke zijn. Hebt u vragen over deze voorwaarden of wilt u meer weten over de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Stuur dan een e-mail naar privacy@friss.com of stuur uw vraag schriftelijk naar:

FRISS | fraud, risk & compliance
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Orteliuslaan 15
3528 BA, Utrecht
Nederland

Juridische structuur van FRISS
De hoofdverwerker is de FRISS fraudebestrijding B.V. andere dochteronderneming zijn verbonden met FRISS fraudebestrijding B.V. en verwerken persoonsgegevens uitsluitend indien noodzakelijk en altijd voor het originele doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

1.2 Waarom verzamelen wij gegevens?

Alle door ons verwerkte persoonsgegevens zijn op rechtmatige grondslag verkregen. Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van uitvoering en uitbreiding van onze dagelijkse activiteiten en om u de mogelijkheid te bieden om van onze diensten gebruik te maken. Persoonsgegevens kunnen ons tevens helpen onze producten aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

Doeleinden van de gegevensverwerking
U kunt op verschillende plaatsen op de website uw (persoons)gegevens invullen. Hieronder wordt uitgelegd voor welke doeleinden in verschillende situaties gegevensverwerking plaatsvindt.

Het invullen van het contactformulier of het verzenden van een e-mailbericht.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, verwerken wij uw (persoons)gegevens uitsluitend voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor u het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.

Downloadformulier

Als u bestanden downloadt op onze website (zoals e-books, whitepapers of rapporten), gebruiken wij de door u verstrekte (persoons)gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om u het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te zenden;
 • de totstandkoming van een overeenkomst, bijvoorbeeld om telefonisch of schriftelijk contact met u te kunnen opnemen.

Nieuwsbrief

Als u het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief invult op onze website, worden uw (persoons)gegevens gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Elke nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een link, waarmee u zich kunt afmelden van de nieuwsbrief.

Naast de gegevens die u zelf aan FRISS verstrekt, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruikmaakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens van de gebruikte apparatuur, zoals een unieke apparaat-id, de versie van het besturingssysteem en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • informatie over het gebruik van een dienst, bijvoorbeeld het tijdstip waarop u de dienst gebruikt en het type dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparaat of op basis van uw IP-adres die aan ons worden verstrekt als u gebruikmaakt van een specifieke dienst;
 • gegevens afkomstig van externe bronnen. Mogelijk ontvangen wij informatie over u die afkomstig is van openbaar of commercieel beschikbare bronnen.

1.3 Gegevensbeveiliging

FRISS respecteert uw privacy en garandeert dat persoonsgegevens vertrouwelijk en uiterst zorgvuldig worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden veilig opgeslagen. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, of onze betrouwbare partners, voor zover dergelijke toegang op grond van hun functie noodzakelijk is. FRISS stelt alles in het werk om deze systemen te beveiligen tegen verlies en/of elke vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking.

1.4 Waar verwerken wij uw gegevens?

Als mondiale onderneming die werkt in de cloud hebben wij bij ons internetgebruik vrijwel altijd te maken met verzending van persoonsgegevens over de landsgrenzen, zowel binnen als buiten de EER. Indien wij optreden als Verwerker namens een Verwerkingsverantwoordelijke die niet in de EER is gevestigd, is de rechtmatigheid, werkingssfeer en verantwoordelijkheid van de gegevensverwerking een zaak van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Voor onze Europese bedrijfsactiviteiten doen we zowel in de rol van Verwerker als Verwerkingsverantwoordelijke ons best om aanbieders te selecteren binnen de EER. Indien wij er niet in slagen een geschikte Verwerker te vinden in de EER, zorgen we ervoor dat onze partners van buiten de EER voldoende garanties en waarborgen bieden voor een correcte en veilige behandeling van uw gegevens. Of we nu te maken hebben met internationale, mobiel opererende bedrijven of andere bedrijven, we zorgen er altijd voor dat gegevensbescherming contractueel wordt vastgelegd, om de rechten en vrijheden van alle personen, binnen en buiten de EU, te beschermen en te garanderen dat de AVG wordt nageleefd.

1.5 Verstrekking van (persoons)gegevens aan derde

Uw (persoons)gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

1.6 Uw rechten als betrokkene

Wij verzamelen uw gegevens om ervoor te zorgen dat wij uitsluitend contact opnemen met personen die profijt hebben bij onze diensten. Als betrokkene houdt u altijd controle over uw gegevens en kunt u ons op elk gewenst moment instrueren over de gegevens die wij van u verwerken. Indien wij uw gegevens verwerken namens een van onze Cliënten of een andere Verwerkingsverantwoordelijke, wordt u gevraagd het gedeelte ‘FRISS in de rol van Verwerker’ te lezen.

U kunt de gegevens die FRISS van u verwerkt op elk gewenst moment kosteloos bekijken en indien gewenst wijzigen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de ontvangst van informatie over producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van FRISS op privacy@friss.com of een brief schrijven naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Orteliuslaan 15
3528 BA, Utrecht
Nederland

1.7 FRISS in de rol van Verwerker

FRISS verwerkt tevens informatie namens anderen, die door ons ‘Cliënten’ worden genoemd. FRISS verwerkt deze informatie teneinde onze Cliënten te helpen hun bedrijfsdoelen te realiseren. Indien u uw rechten wilt uitoefenen, moet u zich richten tot deze Cliënten. Als u contact met ons opneemt over gegevens die wij namens anderen verwerken, brengen wij u graag in contact met de feitelijke Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. U kunt elke oude versie opvragen door contact op te nemen met de hieronder vermelde privacy autoriteit.

Geschillen
FRISS stelt altijd alles in het werk om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en u te helpen bij de uitoefening van uw rechten. Indien wij er niet in slagen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende autoriteiten. Omdat het hoofdkantoor van FRISS is gevestigd in Nederland, is de Autoriteit Persoonsgegevens de verantwoordelijke privacy autoriteit. Bij klachten is de AP bereikbaar op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier. Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent, kunt u ook contact opnemen met uw nationale autoriteiten, die uw klacht zullen doorgeven aan de Nederlandse autoriteiten.

1.8 Lijst met goedgekeurde sub-processors

Subverwerker Wettelijke naam Locatie
Solvinity Solvinity B.V. EU (The Netherlands)
Office Extensions Office Extensions B.V. EU (The Netherlands)
Mailchimp The Rocket Science Group LLC USA
Sogeti Capgemini Services SAS EU (The Netherlands)
Eventbrite Eventbrite, Inc. USA
Hubspot Hubspot Inc. USA
Netsuite NetSuite Inc. EU (Ireland and The Netherlands)
Nederland ICT ICT Nederland B.V. EU (The Netherlands)
LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company EU (Ireland)
Aha! Aha! Labs Inc. USA
Microsoft Microsoft B.V. EU
Bedrock Data Bedrock Data Inc. USA
Cognizant Cognizant Technology Solutions B.V. EU (Netherlands)
ONE. | New Amsterdam Capital B.V. | ONE.Works New Amsterdam Capital B.V. EU (Netherlands)
EY EY Holding B.V. EU (Netherlands)

 

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites door of namens FRISS worden verzameld, bijvoorbeeld via cookies.

Een cookie is een klein bestand dat wordt meegezonden met de pagina’s van een website en dat door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitschakelen in uw browser.

2.1. De doelen waar FRISS cookies voor gebruikt

Op onze website maken wij gebruik van cookies. In het onderstaande overzicht worden zowel de categorie als de functie van deze cookies beschreven.

 • Functionele cookies zijn nodig om een correcte werking van de website te garanderen. Deze cookies worden daarom standaard geplaatst en worden niet verwijderd als u de cookies niet accepteert. Deze cookies kunnen uw voorkeuren herkennen (bijvoorbeeld in welke taal u onze website wilt lezen).
 • Statistische cookies worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers die de FRISS-websites bezoeken (friss.com en knowledge.friss.com/) te analyseren. Met de cookies kunnen wij het aantal bezoekers bijhouden en zien welke gedeelten van onze website het meest populair zijn. Voor het bijhouden en raadplegen van deze statistieken gebruiken we Google Analytics, LuckyOrange en Hubspot. Op dezewebsite wordt uitleg gegeven over alle cookies die door Google kunnen worden geplaatst. Als u meer wilt weten over Hubspot ga dan naar deze website. Als u meer wilt weten over Hotjar ga dan naar deze website.
 • Profileringscookies worden gebruikt om een profiel te creëren van de bezoekers van onze website. Dit profiel is gebaseerd op uw gedrag op onze website en wordt gebruikt om u telefonisch, via e-mail of via een advertentie te benaderen naar aanleiding van de belangstelling die u hebt getoond, om u diensten of content van FRISS aan te bieden (bijvoorbeeld blogs, e-books, whitepapers etc.).

Wij gebruiken HubSpot om een profiel te creëren, nadat u een downloadformulier hebt ingevuld. Op deze website wordt uitleg gegeven over alle cookies die door HubSpot kunnen worden geplaatst.

2.2. Profileringscookies voor reclamedoeleinden

Als we profileringscookies gebruiken voor reclamedoeleinden (retargeting), dan doen wij dit om meer te weten te komen over het volgende consumentengedrag:

 • Welke advertenties zijn bekeken
 • Hoe vaak een advertentie wordt bekeken
 • Hoe vaak er op een advertentie wordt geklikt

Daarnaast kunnen we op deze manier ook voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Advertentienetwerken zoals LinkedIn fungeren als onze ‘advertentiebemiddelaars’. Dankzij de marketingcookies van deze partijen kunnen onze advertentiepartners uw FRISS-voorkeuren combineren met informatie die zij verzamelen wanneer u andere websites bezoekt. Wat betreft de cookies die door deze partijen voor marketingdoeleinden worden geplaatst, verwijzen wij naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen voortdurend kunnen veranderen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te bekijken.

De volgende partijen plaatsen cookies ten behoeve van retargeting en/of andere technieken op onze website:

 • LinkedIn
 • Google

2.3 Persoonlijke instellingen

Stel je eigen cookie instellingen samen en sla deze op.

You can change and save your cookie settings below:

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

Plan een demo

Ontdek onze AI-powered fraude detectiesoftware. Boek nu jouw demo en ontmasker de fraudeur!

Inschrijven

Geweldig! Je bent nog een stap verwijderd van leuke en interessante updates, persberichten en ebooks.