loading

Verbeter uw fraudeonderzoek

Verbeter de mogelijkheden van een onderzoeker om de werkvoorraad te beheren, bevindingen vast te leggen, verbanden tussen dossiers te herkennen, maatregelen te nemen en te rapporteren. Vergroot de flexibiliteit in vastlegging van dossiers op maat, per branche en zélfs per onderzoeker.

Product Sheet

Impact

Fraude is een serieus probleem voor de gehele verzekeringsbranche. Fraudeurs worden steeds slimmer en creatiever in hun aanpak en proberen op alle mogelijke manieren uit het zicht van verzekeraars te blijven. Om het overzicht te behouden is een centrale registratie van (fraude) incidenten binnen de eigen organisatie van groot belang. Daarnaast is het belangrijk dat fraudecoördinatoren onderling en via het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de Stichting CIS structureel informatie uitwisselen over claims en fraudeurs. Met Facts! kan hier eenvoudig aan voldaan worden door een fraudedossier geautomatiseerd aan bovenstaande organisaties door te zetten.

Voordelen

Investigations process

Incidentenregistratie

De oplossing is ideaal voor het gestructureerd vastleggen van gegevens over betrokken personen, bedrijven, objecten en goederen. Ook de kosten, bewerkers en gebeurtenissen van ieder incident kunnen eenvoudig worden vastgelegd. Om het overzicht te behouden is een centrale registratie van deze incidenten binnen de eigen organisatie van groot belang. De oplossing voorziet in een flexibele manier voor het maken, beheren en doorzoeken van incidentendossiers. Bovendien biedt het een unieke samenwerking tussen beleid en operatie, tussen verzekeraars onderling alsmede met het Verbond van Verzekeraars. De oplossing wordt door en voor de fraudecoördinatoren continue doorontwikkeld.

Gecertificeerd

Alle oplossingen zijn officieel voorzien van een certificatie. Dit betekent dat op basis van onderzoek door een onafhankelijke externe certificeringsinstelling is komen vast te staan dat de oplossingen voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVPFI) en in het Protocol Incidentwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen (PIFI). Deze functionaliteiten zijn gericht op de ondersteuning van de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de Gebeurtenissen-administraties, de Incidentenregisters en de Externe Verwijzingsregisters binnen de financiële sector.

Samenwerking met Verbond en andere verzekeraars

Er zijn veel grote en kleine verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De kracht van deze verzekeraars ligt in de samenwerking om fraude actief te bestrijden. Facts! geeft uw maatschappij de mogelijkheid om overeenkomende dossiers te vinden bij andere verzekeraars die ook een onderzoek uitvoeren of hebben uitgevoerd. Dit kan een onderzoek zijn naar dezelfde persoon, personen op hetzelfde adres of met dezelfde persoonskenmerken zoals telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres. Door een melding aan de branche-organisatie krijgt uw maatschappij toegang tot het collectieve geheugen van bijna alle verzekeraars in Nederland.

Flexibiliteit

Geen afdeling Speciale Zaken is hetzelfde: de producten verschillen, de soorten werkzaamheden lopen uiteen, de werkwijzen variëren en de bevoegdheid van behandelaars is nergens gelijk. Met Facts! heeft uw maatschappij de mogelijkheid om zelfstandig,dus zonder tussenkomst van de ICT-afdeling of FRISS, velden, veldkeuzen en autorisaties in te stellen. Juist door die enorme flexibiliteit kan Facts! worden ingezet bij hypotheekfraude, fraude met zorgverzekeringen, fraude met inkomens-, schade- en levensverzekeringen maar ook bij Pre Employment Screening of zelfs Klachtenregistratie.

Collectieve geheugen

Onderzoeken naar vermoedens van fraude kunnen lange tijd in beslag nemen, veel correspondentie en (digitale) bewijsstukken bevatten, veel betrokkenen bevatten of door meerdere onderzoekers uitgevoerd worden. Informatie wordt momenteel niet centraal verzameld en opgeslagen. Spreadsheets, e-mailboxen van meerdere functionarissen en afdelingsmappen met digitale documenten leveren gefragmenteerde informatie. Hierbij is het risico aanwezig dat wanneer functionarissen uit dienst gaan daarmee ook alle informatie verdwijnt. Ook bestaat het risico dat niet-geautoriseerde medewerkers toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, wat strijdig is met de uitgangspunten van het PIFI. Facts! functioneert dan als het collectief geheugen.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.