loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
21 juli 2016

Verzekeraars worstelen met innovatie

Technologische ontwikkelingen hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Denk aan de gezondheidzorg, waar de fysieke gesteldheid van mensen nu 24/7 gemonitord kan worden middels het slikken van een pil. Deze pil zendt data uit naar medische apparaten die op basis van de verzonden informatie vervolgens kunnen bepalen hoe een persoon er voor staat. 25 jaar geleden zou dit onmogelijk geacht worden. Denk ook aan de mogelijkheid om microchips te implanteren waarmee financiële transacties kunnen worden afgerond, waarop paswoorden kunnen worden opgeslagen of zelf om deuren mee te openen. Mensen zouden maar moeilijk meer zonder technologie kunnen. Welke route neem je als je geen navigatie voorhanden hebt? Welk telefoonnummer ken je nog als de batterij van je telefoon leeg is? Wat was dat ene recept ook weer dat in die kook-app stond?

insurers-struggle-with-innovation-legacy-systems

Toch gaan deze ontwikkelingen nog vaak voorbij aan verzekeraars. Systemen die in de jaren 80 werden geïmplementeerd worden nog steeds gebruikt en bevatten tonnen aan waardevolle informatie -opgebouwd over de jaren. Deze machines vervangen is vaak een hoofdpijndossier, waarbij grote risico’s genomen moeten worden; polis gegevens, claim historie en contactgegevens van klanten kunnen verloren gaan. Zolang de systemen werken worden deze risico’s uit voorzorg gemeden.

Deze zogenaamde legacy systemen vormen een belangrijke drempel voor innovatie. Ze verhinderen modernisering van contactopties voor het huidige klantenbestand en falen tegelijkertijd in het adresseren van nieuwe relaties. Met de snelheid waarmee nieuwe technieken geïntroduceerd worden is bijblijven zodoende al lastig, laat staan voorop lopen in vernieuwingen -de legacy systemen moeten namelijk altijd worden betrokken in de initiatieven. mensen verwachten van veel bedrijven zoals verzekeraars. Bijvoorbeeld een volledig mobiele klantbeleving. Een bericht op Twitter, een publiek of privé-bericht op Facebook of een foto versturen via Instagram zijn gangbare manieren om te communiceren. Ook met bedrijven. Of er nu een polis moet worden afgesloten, een schade doorgegeven moet worden of wanneer er een vraag is aan de servicedesk. De verzekeraar zou er goed aan doen zulke technieken ook te faciliteren.

Bloed, zweet & tranen

Innovatie is niet iets wat in een dag gebeurt. Het vereist serieuze inspanningen, een visie en bovenal toewijding. Vaak zorgt het aanstellen van een groep medewerkers met als taak het bedrijf te innoveren niet voor de gewenste resultaten, hoe goedbedoeld de inzet ook is. Het blijkt namelijk lastig om buiten bestaande structuren te denken. Bovendien is vernieuwing brengen in een organisatie moeilijk omdat mensen nu eenmaal graag doen wat ze doen omdat ze dat altijd al zo gedaan hebben. Verandering moet breed gedragen worden, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Een goede manier om werkelijk tot vernieuwing te komen is te starten met iets volledig nieuws, zonder rekening te hoeven houden met bestaande structuren. Ervaren medewerkers samenbrengen met bijvoorbeeld studenten zou een manier kunnen zijn om vooruit te komen. Laat hen de ideale wereld schetsen voor een verzekeraar om dan te bepalen welke systemen nodig -of al beschikbaar zijn- om deze wereld te ondersteunen. Hiermee zouden gevestigde verzekeraars kunnen toetreden tot de groeiende groep insurtech bedrijven; innovatieve startups zoals InShared, Lemonade en myfuturenow.

Roeien met de riemen die je hebt
verzekeraars-worstelen-met-innovatie

Voor de gevestigde verzekeraars kan innovatie een lastige uitdaging zijn. Om vooruitgang te ondersteunen is het een idee om te kijken hoe bestaande technieken kunnen worden ingezet in combinatie met nieuwe ontwikkelingen. Er zijn al legio voorbeelden van pakketten die voor de klant een groot verschil in beleving kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij aan de tijd die bespaart kan worden met het automatiseren van processen als het generen van polis documenten, het digitaal kunnen ondertekenen van contracten of, voor de verzekeraar, het automatisch detecteren van frauderisico’s tijdens acceptatie. Steeds meer verzekeraars beschikken al over dit soort bestaande technologieën om de klantbeleving te verhogen en de werkdruk en kans op fouten te verlagen. Helaas zijn er ook nog steeds veel verzekeraars waarvoor dit nog een utopie is.

Daar komt nog bij dat er binnen verzekeraars veel data beschikbaar is om analyses op los te laten. Legacy systemen puilen uit van polis gegevens, claim historie en klantdata. Als deze gegevens op de juiste manier met elkaar gelinkt kunnen worden, liefst zowel binnen alsook buiten de eigen muren, kan dit waardevolle informatie opleveren. Hoe te handelen als een bepaald persoon een claim indient? Wat te doen met een bepaalde polis verlenging? In combinatie met geautomatiseerde processen zorgt inzet van analytics voor een efficiënte en virtuele verzekeringsbeleving.

Denken aan innovatie is niet voldoende

Ondanks dat innovatie geen gemakkelijk bereikt doel is, onmogelijk is het allerminst. Verzekeraars hoeven niet bang te zijn voor iets wat buiten hun comfortzone ligt; het kan ze namelijk veel brengen. Startups vullen nu de gaten die de gevestigde orde nog niet kan vullen. Moderne technologieën zorgen voor automatisering van tijd en foutgevoelige processen. Handmatige processen zullen nooit volledig uitgesloten worden, maar medewerkers zouden hun tijd moeten kunnen besteden aan dat wat werkelijk hun aandacht verdiend; de klant. Met goede ondersteuning door systemen kunnen zij zich proactief richten op klantcontact en alleen die zaken oppakken die niet geautomatiseerd zijn. Veel technologieën zijn al beschikbaar en het aantal succesvolle startups groeit met de dag. Met een gezonde dosis flexibiliteit en toewijding is innovatie binnen handbereik.

Bron: Insurance Thought Leadership

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven