loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
13 september 2017

Verzekeraars de Lucht in. Drones Helpen bij Bepalen Waarde, Schade en bij Opsporen Fraude.

In de laatste dagen van augustus denderde orkaan Harvey met verwoestende kracht over vooral de Amerikaanse staat Texas. Tientallen mensen kwamen om het leven en ongeveer 500.000 gezinnen moesten hun huis verlaten. Volgens een eerste ruwe schatting heeft de orkaan tussen 150 en 180 miljard dollar schade veroorzaakt aan infrastructuur, bedrijven, woningen en andere eigendommen.

Snelle hulp

dronesDe grote verzekeringsmaatschappijen in Texas zagen de bui aankomen en waren er op voorbereid om snel honderden schade-experts naar het gebied te sturen. Daarbij werd een aantal mobiele ‘claims centers’ ingezet. De experts gingen het gebied in met de opdracht om hulp te bieden en ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk de omvang van de verzekerde schade wordt vastgesteld en uitbetaald.

Het aantal schadegevallen is enorm en het gebied is op veel plaatsen slecht toegankelijk en gevaarlijk. Dat betekent dat het erg lang kan duren voor er expertise plaatsvindt en er eerste maatregelen genomen worden om de schade te stoppen. Vervolgschade wordt dus groter, particulieren en bedrijven moeten lang wachten op uitbetaling en het wordt steeds lastiger om de werkelijke schade als gevolg van de orkaan vast te stellen. En dat levert weer frauderisico’s op.

Drones helpen expert

Moderne technologie biedt uitkomst. Voor het eerst wordt het expertiseproces op grote schaal geholpen door drones in te zetten. Vanuit de lucht wordt de schade aan het hele gebied en aan individuele objecten in kaart gebracht. In de aanloop naar de storm heeft drone-leverancier Kespry honderden experts een korte training gegeven in het omgaan hiermee. Volgens verzekeringsmaatschappij ‘Farmers’, één van de grootste opstalverzekeraars in Texas, kan een expert door gebruik te maken van een drone, drie objecten per uur behandelen. Zonder drone zijn dat er maximaal 3 per dag! Een drone verzamelt razendsnel een grote hoeveelheid beeldmateriaal van het getroffen object en van de omgeving waarin het staat. Daarbij kunnen ook beelden gemaakt worden van gevaarlijke en moeilijk toegankelijk plekken zoals daken. Deze beelden en de speciale beoordelingssoftware, helpen de experts om snel tot een zo accuraat mogelijk kostenplaatje te komen.
De catastrofe veroorzaakt door Harvey is de eerste keer dat het gebruik van drones massaal wordt toegepast. Volgens leverancier Kespry is dit direct ook een grote ‘fieldtest’ van de verschillende apparaten. Dat leidt tot afvallers en tot technische verbeteringen.

Serieuze toepassingen

dronesDe nasleep van Orkaan Harvey is een wrang maar sprekend voorbeeld van de mogelijkheden die de inzet van drones bieden. Voor veel mensen zijn de kleine vliegtuigjes nog speelgoed en vooral leuk om mooie luchtopnamen mee te maken, maar het aantal serieuze toepassingen neemt snel toe, evenals het aantal bedrijven dat deze toepassingen aanbiedt. Van inspectie van moeilijk toegankelijke technische installaties (windmolens bijvoorbeeld), tot het opnemen van voorraden over grote oppervlakten van hulp bij het blussen van grote branden of het verzamelen van seismische informatie op gevaarlijke plaatsen. Met de onbemande vliegtuigen is snel en veilig veel accurate informatie te verzamelen, dat vervolgens met specialistische software wordt geanalyseerd voor het beoogde doel.

Snel en zorgvuldig = minder fraude

Voor verzekeraars geldt dat snelheid bij het vaststellen van schade belangrijk is, maar het moet ook zorgvuldig. Door beeldmateriaal en de claimbeschrijving van de verzekerde geautomatiseerd te beoordelen, gaat de snelheid enorm omhoog. Daarbij passeren automatisch ook fraude-indicatoren. Uiteindelijk is vooral de eerlijke verzekerde daarmee geholpen. De schade wordt sneller en correct uitbetaald. Uiteraard heeft ook de verzekeraar er voordeel van: snelle beoordeling zorgt voor minder gevolgschade en minder gelegenheid tot fraude.

Drones bij acceptatie en bij claim beoordeling

dronesHet gebruik van drones om informatie te verzamelen over schade aan gebouwen of installaties, is in opkomst. In de afgelopen paar jaar hebben diverse maatschappijen in de VS toestemming gekregen van de federale luchtvaart autoriteiten om met onbemande vliegtuigjes inspecties uit te voeren van allerlei soorten schade: van hagelschade tot ingestorte daken en van afgebrande bedrijven tot door watersnood getroffen gebieden.

Niet alleen bij schadeafhandeling bewijzen drones inmiddels hun waarde, maar ook bij het afsluiten van een verzekering. Met een drone kan een te verzekeren object snel en precies worden beoordeeld. De verzekeraar heeft daardoor sneller een goed beeld van het risico en kan adequater de premie vaststellen. Ook helpt het bij het treffen van preventiemaatregelen. Door met een drone een gebouw van alle kanten goed te bekijken kunnen bijvoorbeeld inbraakgevoelige plekken aan het licht komen of achterstallig onderhoud worden ontdekt.

Hoewel ze nog maar mondjesmaat rondvliegen lijkt de waarde van de inzet van drones voor de verzekeraar en zijn klanten nu al groot. Het kan bij bepaalde objecten zowel het acceptatieproces als het schade behandelingsproces versnellen, aanscherpen en veiliger maken en het helpt bij het opsporen van mogelijke fraude.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven