loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
06 juli 2016

Toegang tot publieke data: een utopie voor verzekeraars?

Toegang-tot-publieke-data-een-utopie-voor-verzekeraarsFraudeurs worden steeds slimmer en creatiever in hun aanpak en proberen op alle mogelijke manieren uit het zicht van verzekeraars te blijven. Vandaag de dag kunnen verzekeraars echter nog slechts dromen van bijvoorbeeld toegang tot data die beschikbaar is in de publieke sector. Juist daarom zou toegang tot publieke data een geweldige doorbraak zijn. Niet alleen in het claims proces, maar ook voor het inschatten van risico’s bij acceptatie.

Fraudeonderzoek

Om er zeker van te zijn niet gepakt te worden gebruiken fraudeurs verschillende modus operandi, kloppen ze steeds aan bij verschillende verzekeraars en gebruiken ze valse identiteiten. Fraudeurs blijven constant op zoek naar de zwakke plekken. Toegang tot publieke data kan voorkomen dat fraudeurs zich kunnen verplaatsen over verschillende landen en verschillende verzekeraars. Hiermee kunnen verzekeraars voorkomen dat fraudeurs het  portfolio binnendringen.

Door publieke data te combineren met de verzekeraarseigen intelligentie op het gebied van fraudebestrijding, kunnen verzekeraars het volgende:

 • Het aantal blinde vlekken in het onderzoeksproces verminderen
 • Het aantal te onderzoeken “false positives” reduceren
 • De klantbeleving verhogen
 • Onderzoeken prioriteren en de kwaliteit verhogen

Voorbeeld: Als een verzekeraar toegang zou hebben tot overheidsdata om een profielschets te verifiëren van iemand die een claim indient zou dit de uitkomst drastisch kunnen veranderen. Het is voor de verzekeraar namelijk een ander risico wanneer iemand staat ingeschreven bij de voedselbank dan wanneer iemand uit een gezin komt met een bovengemiddeld inkomen.

Privacy

Het delen van informatie tussen de publieke en private sector zou frauduleuze praktijken kunnen voorkomen, opsporen of kunnen helpen tijdens het onderzoeken hiervan. Privacywetgeving zorgt er echter voor dat het behalen van zulke voordelen -op dit moment- in veel landen nog niet mogelijk is. De groeiende interesse in het matchen van commerciële data met gegevens uit verschillende publieke bronnen zou dit op den duur kunnen veranderen.

Het Verenigd Koninkrijk is voorloper op dit gebied. Al in 1996 werd daar vanuit de overheid het “National Fraud Initiative” gelanceerd; een initiatief gericht op het samenbrengen van gegevens uit zowel publieke als private bronnen. Sindsdien is er al meer dan €1.52 miljard aan frauduleuze uitkeringen en teveelbetalingen gevonden. Tot nu toe werd dit initiatief nog slechts gebruikt in de publieke sector. Tegenwoordig zien ook steeds meer commerciële instellingen de meerwaarde hiervan in ten behoeve van fraudedetectie. Toegang tot data van derde partijen is op zichzelf niets nieuws; het incorporeren van gegevens uit de publieke sector zorgt echter voor een flinke stap voorwaarts in de mogelijkheden fraude te voorkomen en te bestrijden.

Andere landen binnen Europa hebben nog steeds het idee dat zij meer gegevens delen met de overheid dan omgekeerd. Pas wanneer sprake is van een juridische noodzaak binnen een fraudeonderzoek is toegang tot private databronnen geoorloofd. En zelfs dan nog zijn er strenge regels waar de verzekeraar aan moet voldoen, zoals het bedenken van alternatieve methoden om het onderzoek te kunnen ondersteunen. Daarnaast moet het doel van het onderzoek zo specifiek worden omschreven dat de verkregen data nergens anders voor gebruikt kan worden.

Toegang-tot-publieke-data-een-utopie-voor-verzekeraarsSamenwerking tussen verzekeraars

Omdat de toegang tot publieke gegevens nog lastig te realiseren blijkt, zullen verzekeraars moeten kijken naar alternatieve mogelijkheden om hun data te verrijken. Zo kunnen verzekeraars bijvoorbeeld onderling gegevens uitwisselen of samenwerken aan een onderzoek. Dit maakt het mogelijk om fraudeurs voor te blijven.

Het op grote schaal uitwisselen van informatie klinkt heel erg mooi, maar blijkt in de praktijk toch nog lastig. De vraag is dus of de focus hierop moet liggen of dat de focus meer moet liggen op wat allemaal al wel verbeterd kan worden, zoals het delen van informatie conform het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), digitalisering van het Schadeaangifteformulier (SAF), fraudedetectie op eigen data of fraudedetectie op brancheniveau.

Een nieuw initiatief om samenwerking te stimuleren is bijvoorbeeld NL Confidential (Meld Misdaad Anoniem). De gegevens zijn beschikbaar en technologische mogelijkheden zijn beschikbaar om relatiebestanden van verzekeraars te vergelijken met deze anonieme tips. Toch maken verzekeraars hier nog geen gebruik van.  Spelen commerciële redenen hier een rol in of zien verzekeraars de noodzaak niet?

Alleen het uitwisselen van gegevens zal niet genoeg zijn

Verzekeraars zullen hun basis voor risicoanalyses steeds moeten blijven vernieuwen door het benutten van de meest relevante en waardevolle informatie. Bovendien moeten ze blijven investeren in nieuwe technologie en kennis om het beste uit de beschikbare informatie te halen. Datamatching en social network analyses kunnen het fraudeonderzoek bevorderen. Indien mogelijk zouden deze aangepast kunnen worden met predictive analytics en machine-learning technologieën. Verzekeraars zullen verder moeten kijken dan de huidige mogelijkheden en blijven kijken naar wat telematics, textmining en data-extractieoplossingen kunnen brengen.

Bron: InsurancePOST

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven