loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
26 september 2016

Wat kunnen verzekeringsautoriteiten leren van de Filipijnen?

De Insurance Commission (IC), een autoriteit binnen de Filipijnse verzekeringsbranche, heeft serieuze maatregelen genomen om fraude aan te pakken. De organisatie heeft richtlijnen opgesteld met de eis dat alle verzekeraars een procedure formuleren en naleven gericht op het monitoren en vroegtijdig detecteren van verzekeringsfraude.

Binnen een jaar

what-can-insurance-regulators-around-the-globe-learn-from-the-philippinesAutoriteiten vanuit verschillende landen wereldwijd hebben verschillende anti-fraude plannen en fraudebewustzijn campagnes opgezet, maar deze Filipijnse autoriteit mag gerust als progressief worden bestempeld. Zeker gezien het feit dat hun initiatief, “Guidelines in the Development of Anti-Fraud Plan for Insurance Companies”, niet zonder verplichtingen is. Filipijnse verzekeraars moeten binnen een jaar hun anti-fraude plannen aan de IC zien te overleggen.

Statement van de IC

‘’Dit concept is ontwikkeld om verzekeraars aan te moedigen om verzekeringsfraude actief aan te pakken. Het is noodzakelijk dat alle verzekeraars voorbereid zijn in de strijd tegen fraude, voor zowel hun eigen bescherming als voor het welzijn van alle betrokkenen, zegt Insurance Commissioner Emmanuel Dooc.

‘’Om zichzelf adequaat te kunnen weren tegen de risico’s van verzekeringsfraude, zou elke verzekeraar een gedegen en actief beleid moeten hebben om fraude te voorkomen, monitoren en onderzoeken.’’

Preventie, detectie en onderzoek

De IC wilt dat verzekeraars maatregelen nemen die meerdere disciplines binnen de organisatie raken. Het plan moet een organisatie breed anti-fraude beleid bevatten. Elk plan moet in ieder geval maatregelen formuleren die de verzekeraar beschermen tegen:

 • polis- en claimsfraude;
 • fraude door tussenpersonen;
 • interne fraude.

Verzekeraars zijn verplicht tot een minimum aan standaarden vanuit de richtlijnen, waaronder de volgende:

 • fraude preventie;
 • fraude detectie;
 • fraude onderzoek;
 • fraude melden;
 • anti-fraude bewustzijn, educatie en training.

De richtlijnen verplichten ook tot het invoegen van fraude waarschuwingen op het claim formulier of andere documenten die het indienen van een claim ondersteunen.

Mr. Dooc zei ook: “De richtlijnen bieden slechts een minimum aan eisen voor verzekeraars ter voorbereiding op een nieuw of aangepast anti-fraude plan om hiermee flexibiliteit te creëren om een fraudebeleid aan te meten dat past bij de eigen omstandigheden van de verzekeraar. Verzekeraars georganiseerd zijn en hun manier van handelen en processen moeten ingesteld zijn op het doorlopend monitoren van fraude risico’s binnen alle kanalen, alsmede het aanpakken van deze risico’s om  hiermee het financiële risico management te verbeteren.’’

Voorkomen is beter dan genezen

In een paar jaar tijd is verder de verhouding van het aantal fraudezaken bij schadeafhandeling en acceptatie steeds dichter bij elkaar gekomen. Waar in 2012 nog ruim 64% van de onderzoeken op claims betrekking had, heeft in 2015 bijna de helft van alle onderzoeken betrekking op fraude in de acceptatie-fase. Voorkomen van misbruik van een verzekeringsproduct is lastig maar over het algemeen goedkoper dan achteraf opsporen van fraude en terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde bedragen. “Veel verzekeraars onderschatten de waarde van een uitgebreide risico inschatting bij acceptatie, hiermee voorkomt een verzekeraar namelijk dat een potentiële fraudeur de portefeuille in de eerste plaats betreedt”, aldus van Leeuwen. Het is interessant om te zien hoe de Filipijnse verzekeraars invulling zullen geven aan fraudepreventie evenals de samenwerking tussen acceptatie en claims

Digitalisering

Opmerkelijk genoeg staat er in de richtlijnen niks expliciets over digitalisering vermeld. In lijn met de toenemende digitalisering worden verzekeringsaanvragen verdergaand geautomatiseerd. Een fraudeur kan zijn verzekeraar eenvoudig digitaal misleiden door middel van een valse identiteit en onjuiste adresgegevens. Een aantal verzekeringsmaatschappijen heeft al eigen apps voor het indienen van een nieuwe claim, met alle informatie en zelfs foto’s van de daadwerkelijke schade daarbij gevoegd. Dit is slechts één voorbeeld waarbij digitale informatie beschikbaar komt voor het verzekeringsproces. ”Niet alle verzekeraars zijn zich er bewust van hoe makkelijk het is om zulke afbeeldingen te vervalsen. Door het bewerken van afbeeldingen kunnen complete claims of schades in scene worden gezet”, zegt Christian van Leeuwen (CTO, FRISS).

Iets om in de gaten te houden

De visie en maatregelen van de Filipijnse autoriteit IC klinken veelbelovend. Voor verzekeringsautoriteiten en verzekeraars uit andere landen is dit interessant om in de gaten te houden hoe dit zich ontwikkeld. Kunnen en zullen verzekeraars voldoen aan de richtlijnen? En zo ja, hoe geven ze hier invulling aan? Kunnen andere verzekeringsmarkten profijt hebben bij deze benadering en de uitkomsten hiervan? Wordt vervolgd binnen nu en een jaar.

Bron: Asia Insurance Review

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven