loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
22 augustus 2017

Klant Wordt Écht Koning Met On Demand Verzekering

In het recente verleden verkondigden bedrijven graag dat de klant ‘koning’ is vanwege bijvoorbeeld snelle levering of goede service, maar de ‘specs’ van het product werden bepaald door de aanbieder. Als klant kocht je het… of niet. Dat is radicaal aan het veranderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de on demand verzekering.

On Demand Insurance - Customer Becomes King1

De klant bepaalt precies wat hij wil en wanneer. Leveranciers faciliteren de vraag op basis van geavanceerde technologie. Neem  muziekdiensten: de gebruiker bepaalt wanneer hij welke muziek wil horen en stelt zijn eigen collecties samen. De aanbieder helpt daarbij door op basis van eerder gemaakte keuzes suggesties te doen.

Hetzelfde principe geldt voor nieuws: wie leest er nog een ochtendkrant voor het nieuws? Nieuws wordt vrijwel realtime verspreid en is beschikbaar op het moment dat het de lezer uitkomt. De films en series van Netflix, HBO en andere diensten: idem-dito.  Particulieren en bedrijven schakelen massaal over op Software as a Service. Kleding, elektronica, kruidenierswaren: de koning bepaalt wanneer hij wil winkelen, wanneer hij zijn bestelling wil ontvangen en heeft online ongekende keuzemogelijkheden tot zijn beschikking. Technologie maakt dit mogelijk.


InsurTech

Met technologie als motor ontwikkelt ook de dienstverlening in de verzekeringssector zich razend snel. Dit wordt ‘Insurtech’ genoemd. Hier wordt de klant echt koning door de opkomst van ‘on demand verzekeringen’.

Verzekeraars, maar vooral technologische startups komen met initiatieven op dit gebied. Tijdens DIA Amsterdam in mei 2017, het 2-daagse insurtech en innovatie event, toonden zo’n honderd bedrijven de ontwikkelingen waaraan zij werken en die al in de markt worden ingezet. Vaak zijn er ‘gevestigde’ verzekeraars betrokken voor de dekking. Het hele ‘frontoffice’ wordt verzorgd door technologie providers zoals TROV, Insureapp, of Metromile, die razendsnel groeien in omvang en werkgebied.


On Demand verzekering

on-demand-insurance

Deze en andere providers ontwikkelen de technologie die on demand dekking mogelijk maakt. Nu nog vooral voor specifieke goederen die traditioneel misschien meeverzekerd zijn in de inboedelverzekering, reisverzekering of autoverzekering. Via een app wordt het te verzekeren object – een camera bijvoorbeeld – aangeboden . Op basis van beschikbare databases in de cloud, bepaalt het systeem de waarde en het risico en ontvangt de eigenaar direct een premie voorstel, waarna hij de verzekering eenvoudig ‘aanzet’.

Wil je een camera alleen verzekeren voor het weekeindje Ardennen en leg je ‘m daarna weer veilig in de kast? Dat kan, de premie en de dekking worden aangepast en de verzekering eindigt op het afgesproken tijdstip. De mogelijkheden zijn oneindig en de ontwikkeling staat nog aan het begin. Het systeem, dat gekoppeld is aan een smartphone, kan de lifestyle van de eigenaar leren kennen en op basis daarvan aanbiedingen doen en het risico bepalen. Op Schiphol kan de app eraan herinneren dat de dure camera nog niet is verzekerd, wie in zijn auto stapt kan een bericht ontvangen dat er aan herinnert de ‘dekking-per-kilometer’ te activeren en wie zich in Rome met de metro verplaatst, ontvangt een waarschuwing dat er zakkenrollers zijn gesignaleerd, terwijl gelijktijdig misschien de premie en de dekking tijdelijk worden aangepast.


Verzekeringsfraude bestrijden

Inmiddels bieden verschillende providers van insurtech onder eigen naam verzekeringsproducten aan in samenwerking met underwriters. Andersom zoeken verzekeraars samenwerking met deze providers om onder een eigen label dit marktsegment – voor 80 % bestaand uit zogenaamde ‘millennials ‘, geboren na 1980 – te ontwikkelen.

Er verandert dus veel. Wat niet verandert is het risico op misbruik. Fraudepreventie en detectie zijn nog steeds nodig. Ook hierbij is technologie de kern. Hoe bepaal je bijvoorbeeld of de camera uit het eerdere voorbeeld, niet vorige week al verdween? Hoe bepaal je of het aangeboden risico daadwerkelijk eigendom is van de persoon die de app gebruikt en weet je voldoende van hem of haar om het risico en de premie te kunnen bepalen?

Er zijn al heel wat stappen gezet om deze vragen te voorzien van adequate antwoorden. Maar de ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Niet alleen in de techniek zelf, maar ook in de wijze waarop consumenten omgaan met de aangeboden techniek en de manier waarop zij hun keuze voor producten maken. De koning claimt zijn troon. Verzekeraars en technologieproviders moeten samen denken, ontwikkelen en marketen om deze nieuwe werkelijkheid rendabel vorm te geven.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven