loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
28 september 2016

Insurtech is the big next thing – Emerce noemt FRISS een disruptor

Verzekeren is al eeuwenoud. Vroeger betaalden scheepslui een extra bedrag bij het afsluiten van een lening voor hun handelswaar mocht die onderweg kwijtraken door storm of gestolen worden. Door de eeuwen heen is aan verzekeren fundamenteel niet zoveel veranderd. Slimme ondernemers maakten er merken van en die merken regeren nu de wereld van verzekeren. Nog wel. Maar de wereld staat op het punt om drastisch te veranderen. Op een goede manier welteverstaan. Want waar verzekeren jarenlang een wat stoffige business is geweest, is er nu meer te beleven dan ooit.

On-demand-verzekeren

On-Demand-insurance-on-the-riseDe deeleconomie zoals we die nu kennen wordt steeds toekomstgerichter. Binnen een aantal jaar zal een deel van de producten die mensen bezitten als onderdeel van een dienst aangeboden worden. De auto industrie zal niet meer alleen auto’s verkopen maar ook het vervoer zelf. De auto is dan een onderdeel van de totale dienst. Een duidelijk signaal is de opkomst en populariteit van Uber: mensen geven niet zoveel meer om het bezitten van een voertuig, maar zoeken meer naar een dienst om van A naar B te komen.

Ook in een vernieuwde wereldwijde economie zal de behoefte aan verzekeringen niet verdwijnen. Verzekeringsproducten in de huidige staat zullen echter niet meer voldoen, aangezien alles on-demand zal worden aangeboden. Bedrijven als Trov en Metromile laten klanten heel gemakkelijk specifieke voorwerpen verzekeren, voor een bepaalde periode en precies voor wat je wilt: directe vervanging, dagwaarde of misschien vervangingswaarde. Voor een favoriete gitaar bijvoorbeeld die je meeneemt op een weekje kamperen.

Slimme technologie om verlies of schade te voorkomen

Vanuit de gedachte voorkomen is beter dan genezen ontwikkelen veel bedrijven technologieën die ongewenste gebeurtenissen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan rookmelders die met het alarmsysteem zijn verbonden, of licht in huis dat zich automatisch aanpast. Of camera’s en buurtnetwerken om inbraken te voorkomen. Innovatieve bedrijven als Roost transformeren dagelijkse items in toekomstbestendige producten, zoals intelligente batterijen voor bestaande rookmelders.

Op de korte termijn zullen dergelijke innovaties een positieve invloed op de schadelast van verzekeraars hebben. Veel verzekeraars volgen deze trends weliswaar op de voet, maar ze nemen er nog nauwelijks deel aan. Het wordt tijd voor verzekeraars om de stap te nemen en te ontwikkelen, aangezien partijen uit andere branches ook kansen zien in de verzekeringsindustrie. John Deere levert bijvoorbeeld al zelf de verzekeringen voor de landbouwmachines die het produceert en Tesla is dicht bij het verzekeren van eigen auto’s. Verzekeraars lijken het zich niet langer te kunnen permitteren om van de zijlijn toe te kijken.

Data en machine learning om risico’s echt te begrijpen 

Risico inschatting en acceptatie zijn vaak op ouderwetse wijze gestructureerd. Kennisregels worden gebaseerd op parameters die aan gemiddelden gerelateerd zijn. Gemiddelden die niks zeggen over individuen. En dit begint een groot struikelblok voor verzekeraars te worden. Risico’s veranderen tezamen met een omgeving en daarom is het bij een veranderende economie noodzakelijk om met een nieuwe bril naar risico inschatting te kijken. Het simpelweg niet mogelijk om on-demand verzekeren toe te passen met acceptatieprocessen van jaren of zelfs tientallen jaren oud.

Het is voor verzekeraars de hoogste tijd om te innoveren. De mogelijkheden zijn er, zeker ook omdat verzekeraars over bakken vol met data beschikken. Data die vaak niet ten volle wordt benut, daar waar insurtech oplossingen deze data juist wel in waarde kunnen omzetten. Emerce publiceerde een artikel waarin het onder andere FRISS noemt als disruptor op dit gebied. Analytics kan ondersteunen bij het aantrekken van het juiste type klanten en ervoor zorgen dat slecht risico’s de portefeuille niet betreden. Straight-through processing versnelt het acceptatieproces en biedt verzekeraars flexibiliteit. Technologieën als image screening, tekst mining en predictive modeling helpen bij het voorkomen en detecteren van verzekeringsfraude.

Andere vormen van technologie hebben ook een belangrijke bijdrage. Neem bijvoorbeeld telematics, ook hiermee kunnen risico’s beter beoordeeld worden en fraude gereduceerd worden. Bovendien spreekt het klanten aan die het interessant vinden een lagere premie te ontvangen als beloning voor hun rijgedrag. Een aantal verzekeraars maakt actief gebruik van telematics of experimenteren ermee.

De toekomst van verzekeren

Insurance-and-technology-Blockchain-handshakeVoor het eerst sinds jaren is er voor startups een mogelijkheid om de verzekeringsmarkt te betreden. De besproken innovatieve concepten onderstrepen het belang voor verzekeraars om de focus te verleggen. Dit betekent echter niet per definitie dat organisaties veel moeten investeren in het zelf ontwikkelen van software of expert kennis. Verzekeraars moeten vooral slimme keuzes maken. Insurtech moet niet als bedreiging worden gezien, maar juist als mogelijkheid om mee samen te werken en als investering voor het verbeteren van processen en proposities. Dit is dé manier voor verzekeraars om bij te blijven.

Bron: Emerce

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven