loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
25 augustus 2016

Insurtech bedrijven gevreesd door verzekeraars

Verzekeraars wereldwijd zijn somber gestemd over de manier waarop ze omgaan met technologische ontwikkelingen en veranderingen in het klantgedrag. Dit is één van de bevindingen uit een recent onderzoek door KPMG, dat ruim 70 managers op C-level ondervroegen bij internationale verzekeringsbedrijven. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht een aanzienlijk deel van de omzet te verliezen aan fintech of insurtech bedrijven. Verzekeraars geven aan dat ze zich nog niet voldoende richten op de (digitale) omslag die essentieel is voor de eigen toekomst.

Omzetverlies aan insurtech

insurtech-feared-by-insurersDe behoefte tot aanpassing is groter dan ooit. Verzekeraars zijn zich bewust van de uitdagingen die er liggen en zijn bereid om te veranderen. Echter, verandering vergt meer dan slechts een positieve houding; het business model moet passen bij de huidige tijd. Veel organisaties geven aan dat ze moeite hebben om intern vernieuwingen aan te brengen of simpelweg de kennis of ervaring missen die nodig is voor effectief change management. 

Onderzoek van PWC bevestigt dat de verzekeringsindustrie bang is voor insurtech bedrijven. Gevestigde maatschappijen verwachten over de komende vier jaar zo’n 20% van hun omzet kwijt te raken aan nieuwe initiatieven. Een schokkende indicator ondersteunt deze verwachting: ruim de helft van de ondervraagden heeft geen idee wat ze moeten beginnen met blockchain technologie.

Wat te doen met blockchain technologie?

Dit ‘gebrek aan interesse’ is opmerkelijk omdat de impact van blockchain op de financiële sector in potentie enorm is. Met blockchain technologie is het mogelijk om automatisch de validiteit van een transactie te garanderen. De technische start-up Everledger gebruikt blockchain bijvoorbeeld om diamant-certificaten en hun transactiegeschiedenis vast te leggen. Dit stelt verzekeraars in staat om bij een geclaimde juwelenroof eenvoudig de echtheid van informatie te verifiëren. Het proces van door de klant opgegeven informatie controleren en de waarheid bepalen wordt aanzienlijk verbeterd én verkort.

Anticiperen op trends

De meeste traditionele organisaties geloven dat insurtech startups vooral sterk zijn in het inspelen op veranderende klantbehoeften. In verzekeringsland betekent dit dat insurtechs veel beter anticiperen op trends. Bijvoorbeeld door directe verzekeringen aan te bieden of verzekeringen gebaseerd op werkelijk gebruik, zoals pay-as-you-drive of pay-how-you-drive polissen. Maar ook door het in de markt zetten van intuïtieve mobiele apps, die klanten volledige controle geven over financiële producten en services.

Wat men ook ziet is dat software bepaalde taken overneemt van management. Ondervraagden in het onderzoek menen dat het combineren van data, uit alle hoeken van de organisatie, veel sterker is dan het samenbrengen van een kleine groep mensen in een boardroom. In veel bedrijven wordt het management al ondersteunt door software in het maken van dagelijkse, operationele beslissingen. Verzekeraars kunnen hier ook van profiteren en hun klantervaring verbeteren door gedeelten van de dagelijkse processen te transformeren naar Straight Through Processing (STP).

Concurrentie uit andere hoeken

insurtech-feared-by-insurersNiet alleen insurtech bedrijven maken impact op de verzekeringsindustrie. Concurrentie komt steeds vaker van niet-traditionele verzekeraars. Autofabrikanten compenseren teruglopende marges op voertuigen door hun portfolio uit te breiden, bijvoorbeeld met verzekeringen. General Motors (GM) maakt hier al veel winst mee. En hoewel tractorbouwer John Deere bekend staat om haar landbouwmachines, ziet het bedrijf zichzelf tegenwoordig liever als leverancier van ‘software met een hoop ijzer eromheen’. John Deere is namelijk druk bezig met het verzamelen van klantdata en gebruikt dit om het aanbod uit te breiden, met onder andere verzekeringen.

Voorbeelden zoals deze zijn legio. Ze onderstrepen voor verzekeraars de behoefte om de focus te verleggen. Het betekent echter niet dat verzekeraars veel middelen zouden moeten vrijmaken voor het bouwen van software of het ontwikkelen van diepgaande kennis die buiten hun vakgebied ligt. Het is aan verzekeraars om slimme keuzes te maken.

Gebruik insurtech in eigen voordeel

Nú is de tijd voor verzekeraars om te investeren in de samenwerking met insurtechs. Hiermee kunnen zij de business propositie snel en continue verbeteren en daarmee zelf anticiperen op huidige trends. Gebruik insurtech bedrijven in eigen voordeel, in plaats van ze te vrezen.

Geraadpleegde bronnen: KPMG, PWC, Everledger

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven