loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
20 juni 2016

Ingebouwde technologie in auto’s leidt tot hogere verliezen autoverzekeraars

De schadelast van autoverzekeraars loopt op en dat is grotendeels te danken aan de hoeveelheid ingebouwde technologie die in nieuwe auto’s wordt verwerkt. Ondanks een afname in het aantal claims over de afgelopen paar jaar is het gemiddelde bedrag per claim flink gegroeid over dezelfde periode.

Rijdende iPads

autoverzekeraars-hogere-verliesratio-rijdende-ipadsDe toenemende hoeveelheid ingebouwde technologie maakt schadeclaims voor auto’s een stuk hoger. Waar in oudere auto’s nog onderdelen werden gebruikt die gemakkelijk te vervangen waren, zijn nieuwe modellen voorzien van zoveel elektronica dat reparaties vaak erg duur zijn. Statistieken laten zien dat auto’s vandaag de dag kunnen worden gezien als “rijdende iPads”: een eenvoudige reparatie bestaat niet meer. Wanneer iemand schade oploopt aan een moderne auto, is het claimbedrag direct hoog door de noodzakelijke vervanging van elektronica. Met name plug-in (hybride) en volledig elektrische voertuigen kunnen worden vergeleken met computers op wielen.

Auto’s worden bovendien sneller total loss verklaard, dankzij de grote hoeveelheid ingebouwde technologie. In nieuwe voertuigen zijn elektronische onderdelen vaak goed geïntegreerd en met elkaar verbonden. Schade betekent dan al gauw dat een complete unit moet worden vervangen, in plaats van slechts het kapotte onderdeel. Ook worden elektronica en andere ingebouwde onderdelen vaak geproduceerd door een specifieke fabrikant en ook dit heeft invloed op de reparatiekosten. Niet merk-gerelateerde en goedkopere schadeherstellers moeten vaak de hulp inroepen van officiële dealers of erkende partners omdat ze zelf niet over de kennis of apparatuur beschikken om gerepareerde elektronica weer geactiveerd te krijgen.

Ingebouwde technologie trekt autodieven aan

Een andere bedreiging die ingebouwde technologie met zich meebrengt is diefstal. Veel auto’s zijn voorzien van een in de fabriek ingebouwd media- en navigatiesysteem. Deze kostbare platformen verhogen de rijervaring en het comfort, maar trekken ook autodieven aan. Op hoog tempo vindt de georganiseerde misdaad hun weg naar moderne auto’s. Niet alleen luxe merken zijn de dupe: relatief goedkopere modellen worden tegenwoordig ook voorzien van apparatuur die goed te verhandelen is (zoals airbags en navigatiesystemen). Hoewel een auto-inbraak er op het eerste gezicht uitziet als een beperkte schade, kan een eenvoudige reparatie al snel oplopen tot een bedrag tussen de EUR 4.000,- en 8.000,-. Dit verhoogt de financiële druk op verzekeringsmaatschappijen.

Hogere verliesratio voor autoverzekeraars

autoverzekeraars-hogere-verliezen

Een aantal van deze bevindingen is gebaseerd op een Nederlands onderzoek van de Europese claimspecialist CED. Het gemiddelde bedrag dat autoverzekeraars uitgeven aan schade-uitkeringen en overheadkosten, per euro ontvangen premie, is EUR 1.09,- Dit gebrek aan winstgevendheid leidt tot combined ratio’s die aanzienlijk over de 100% gaan.

Aangezien de markt voor autoverzekeraars in zware concurrentie verkeert is er bijna geen ruimte om deze kosten door te berekenen aan de polishouders. Verliezen lopen daarom op, terwijl het aantal ingediende claims juist daalt. CED wijst er daarnaast op dat automobilisten de laatste jaren veiliger rijgedrag vertonen dan ooit tevoren, maar dat bij een ongeluk de schade vaak veel kostbaarder is. Cijfers tonen verder aan dat het aantal ingediende schadeclaims voor auto’s met 28% is afgenomen over de afgelopen vijf jaar, maar dat het gemiddelde bedrag per claim met 15% is gestegen over dezelfde periode. Dit leidt ertoe dat autoverzekeraars in grote zorgen verkeren.

Straight Through Processing als oplossing

Autoverzekeraars kijken naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Nadrukkelijker investeren in IT is hierdoor in opmars.  Veel organisaties focussen op Straight Through Processing (STP). Dit helpt verzekeraars om zoveel mogelijk stappen in de claimafhandeling en het reparatieproces te automatiseren om hiermee het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken. Het blijft echter wel van belang om tijdens het claimproces een goede inschatting te blijven maken van de risico’s gerelateerd aan een claim. Ook dit kunnen verzekeraars automatiseren.

Geraadpleegde bronnen: CED rapport “Moving forward in Mobility”FD

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven