loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
27 juli 2016

Hoe telematica verzekeringsfraude met auto’s kan verlagen

How-Telematics-Reduces-Car-Insurance-FraudHet is voor verzekeraars van groot belang om het voor bestuurders moeilijker te maken om een frauduleuze claim in te dienen en tegelijkertijd klanten voor goed rijgedrag te belonen.

Steeds meer bestuurders staan open voor het installeren van een ‘black box’ in de auto, beter bekend als telematica. Verzekeraars monitoren met telematica het rijgedrag van een verzekerde en gebruiken vervolgens de realtime data voor het berekenen van de premie. Hiervoor is een stekker nodig met software en sensoren die in het voertuig van de verzekerde wordt geïnstalleerd. Daarnaast is er natuurlijk ook software voor het verwerken en bekijken van de verkregen data. De sensortechnologie registreert de locatie, snelheid, acceleratie en de G-krachten waar de auto mee te maken krijgt bij het veranderen van richting of het nemen van bochten. Hiermee krijgt de verzekeringsmaatschappij inzicht in bijvoorbeeld het rem- en acceleratiegedrag van de verzekerde en van de daadwerkelijke en gemiddelde rijsnelheid.

Detecteren van fraude en hoge risico’s

Bij ongevallen is het eenvoudig om de positie en rijrichting te reconstrueren en daarmee kunnen claims nauwkeurig gereconstrueerd worden. Hiermee worden ook onderzoekskosten omlaag gebracht en kan fraude met claims zelfs voorkomen worden. Meetgegevens zijn immers objectiever dan getuigenverklaringen. Bovendien kunnen verzekeraars hiermee de inkomende claims sneller afhandelen, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid.

De data die afkomstig is van de met telematica uitgeruste auto’s zorgt ervoor dat verzekeraars beter in staat zijn om risico’s in te schatten. De inzichten in het rijgedrag van bestuurders maakt het voor verzekeraars mogelijk om ‘Pay How You Drive’-verzekeringen aan te bieden. Vergevorderde telematica voor verzekeraars, waarbij gedrag van seconde tot seconde wordt opgeslagen, staat verzekeraars toe om nog meer discrete gedragsvormen te identificeren. Hiermee kunnen de feiten zoals deze gepresenteerd worden door de bestuurders, met een nog hogere nauwkeurigheid worden gecontroleerd. Hiermee kan de verzekeraar een groot aantal vragen zelf beantwoorden. Bijvoorbeeld:

 • Heeft de bestuurder te hard gereden? Connected cards : telematics in car insurance
 • Vond het ongeluk daadwerkelijk plaats waar dit beweerd wordt?
 • Werd er voldoende geremd vlak voor en tijdens het ongeluk?
 • Week het rijgedrag rondom het ongeluk af van recent rijgedrag?
 • Wijst het rijgedrag op een mogelijk andere bestuurder?

Kortom, door het analyseren van de onderliggende data kunnen verzekeraars direct zien of een claim gerechtvaardigd is.

Een opvallend voorbeeld

Een leverancier van telematica verzekeringen, Insure the Box, heeft door effectief gebruik te maken van de verzamelde data een fraudezaak ter waarde van £500,000 aan het licht weten te brengen. Een dergelijke zaak heeft zich nog niet eerder voorgedaan. De betreffende verzekeraar heeft door middel van de inzichten in het (rij-)gedrag van polishouders 31 claims (waarvan zeven ongelukken) kunnen afwijzen binnen vijf maanden tijd. De data is de rechtszaal in gegaan om hiermee de daadwerkelijke locatie, tijd en omvang van de ongelukken te bewijzen. In één van deze zaken beweerden twee personen elkaar totaal niet te kennen. Het tegendeel bleek waar. De telematica data bewees namelijk dat op de dag van het ongeluk één van de betrokken auto’s 20 minuten lang geparkeerd stond voor het bedrijf waar de andere betrokkene eigenaar van is.

Manipulatie van telematica data

How Telematics Reduces Car Insurance Fraud

Aan de andere kant werkt deze sterk opkomende technologie ook nieuwe vormen van manipulatie in de hand. Een belangrijke vraag die verzekeraars zich zouden moeten stellen: zijn de telematica kastjes op dit moment wel echt betrouwbaar? De ANWB geeft aan dat verzekeraars zich voorbereiden op gesjoemel. Rijgedrag zou gemakkelijk te manipuleren zijn met de huidige telematica kastjes. Er zijn namelijk verschillende mensen die via een online forum zeggen dat zij een manier hebben gevonden om met externe koppelingen de data van het rijgedrag aan te passen. Dit is volgens de ANWB echter makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien het bedrijf ook zelf het eigen systeem heeft gehackt voor testdoeleinden. Het simuleren van rijgedrag is mogelijk, maar het versturen van deze data en deze ook als echt rijgedrag te laten doorgaan zal niet geaccepteerd worden door de database. Verschillende beveiligingsprotocollen zullen simulatie voorkomen volgende de ANWB.

Hoewel het gebruik van telematica snel toeneemt en vele deuren opent, zullen verzekeraars ook alert moeten blijven terwijl de technologie nog steeds in ontwikkeling is. Uiteindelijk is telematica een manier om gedrag te belonen. Het is aan de verzekeraars zelf om ervoor te zorgen dat mensen beloond worden voor goed rijgedrag, niet voor manipulatie.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven