loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
09 februari 2017

Gebruik de Mogelijkheden van Digitalisatie voor Eerlijker Verzekeren

Er is in de verzekeringsbranche veel gaande op het gebied van technologie. Met nieuwe technologieën kunnen efficiëntieslagen behaald worden en nieuwe markten worden aangeboord. Digitalisatie en Internet of Things (IoT) kunnen ook een positieve uitwerking hebben op de klanttevredenheid. Verzekeren “on-demand” of volledig geautomatiseerde processen zijn hier voorbeelden van: snellere service op momenten dat de klant het nodig heeft.

Mobiele apps veranderen de verwachtingen van de klant

digitalisatie-binnen-verzekeringsmarkt-biedt-veel-voordelenMobiele apps veranderen op elk gebied de manier waarop klantinteractie, service en verkoop geregeld worden. Ook binnen de verzekeringswereld vervangen mobiele technologieën steeds vaker de vertrouwde communicatiekanalen. Apps worden nog vrijwel dagelijks verbeterd en de adoptiegraad bij consumenten is hoog. Verzekeraars dienen zich er van bewust te zijn dat deze transformatie ook de verwachtingen bij de klant verandert. Klanten willen onmiddelijk geholpen kunnen worden wanneer ze contact zoeken met een organisatie; of dat nu via de app, Twitter, Facebook of andere kanalen gebeurt.

Mobiele apps worden bij verzekeraars ingezet voor uiteenlopende processen. Er bestaan apps die verschillende taken ondersteunen en apps die een specifiek doel dienen. Verzekeringsapps worden voornamelijk gebruikt voor het indienen van claims en om gemakkelijk in contact te komen met klantenservice. In het geval van een claim kan een gebruiker snel gegevens toevoegen over betrokkenen, objecten en schades. Dit maakt het mogelijk om er in een vroeg stadium verdachte zaken uit te filteren. Minder gebruikelijk, maar wel degelijk in opkomst, is het opvragen van offertes of het afsluiten van een nieuwe polis via een mobiel apparaat.

Inzicht verkrijgen met visual screening

Bij het bestrijden van fraude is visual screening technologie slechts één van de vele toepassingen. Online klantportalen of mobiele apps bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om foto’s of video’s toe te voegen. Hiermee kan de verzekeraar met informatie uit de eerste hand inzicht verkrijgen in betrokken objecten of schades. Daarnaast kunnen ook gegevens over de rijrichting, schadepunten of de omgeving afgeleid worden.

Met de vergaarde inzichten in ongevallen is het voor een verzekeraar makkelijker om te bepalen of de hulp van een expert moet worden ingeroepen bij het onderzoek. Visual screening technologieën versnellen de behandeling van een claim omdat het opsturen van schadeformulieren of het stellen van aanvullende vragen overbodig worden. Uit de opgestuurde beelden valt deze informatie immers te halen.

53% van de verzekeraars heeft mobiele apps voor hun klanten.

“Pay How You Drive” verzekeringen

Seize-the-opportunity-of-digital-transformation-to-fight-insurance-fraudTelematics is voor verzekeraars een middel om real-time data van verzekerden te monitoren en daar desgewenst de hoogte van een premie aan te koppelen. Het “Pay How You Drive” of “kilometerverzekeren” is verreweg het meestvoorkomende voorbeeld van telematics. De data wordt verkregen door een kastje in de auto te laten monteren met software en sensoren. Opgevangen data zoals locaties, snelheid, versnelling, g-krachten en remgedrag worden gedurende een rit gemonitord.

Sommige verzekeraars leveren mobiele apps waarmee gebruikers hun rijgedrag kunnen inzien. Hiermee zijn rijprestaties op specifieke momenten of over een bepaalde periode direct inzichtelijk. Dat maakt telematics tot meer dan een tool voor de verzekeraar; het wordt ook een interessante applicatie voor de verzekerde. Door een puntensysteem voelt de techniek aan als een spel. Punten worden afgetrokken voor te hard rijden, remmen of snel optrekken. Men kan een hoge score behalen door zich netjes aan de snelheid te houden en zich een veilige rijstijl aan te meten. Een positieve score kan door de verzekeraar omgezet worden in een lagere premie. Dit maakt telematics voor beide partijen interessant.

Naast het stimuleren van veilig rijgedrag geeft telematics verzekeraars een ideale mogelijkheid om claims te verifiëren. Op basis van de positie van een auto, remgedrag en snelheidsinformatie is risicovol rijgedrag niet te verhullen. Bovendien is het makkelijker om de schuldvraag te beantwoorden. Dit laatste is echter nog niet het belangrijkste doel van de inzet van telematics, zo geven veel verzekeraars aan.

62% van de verzekeraars zegt door inzet van telematics veilig rijgedrag te willen stimuleren.

Digitalisatie meer voordelen dan risico’s

Dat digitalisatie binnen de verzekeringsmarkt sterk groeit lijkt duidelijk. De meeste verzekeraars hebben de eerste stappen op dit gebied al gezet. Er kleven natuurlijk wel een aantal risico’s aan digitalisatie van processen: de technologieën zijn relatief nieuw en nog elke dag aan verbetering onderhevig. Uitdagingen rondom privacy moeten worden overwonnen en manieren om data te manipuleren moeten worden bestreden. Hoe men het ook keert: voor zowel verzekeraar als verzekerde wegen de voordelen van digitale transformatie zwaar op tegen de nadelen ervan.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven