loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
17 november 2016

FRISS publiceert bevindingen Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016

FRISS heeft op 17 november de resultaten van de “Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016” gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door FRISS om input te krijgen op trends, uitdagingen en de huidige marktsituatie van de verzekeringsindustrie. Input werd gegeven door 160+ verzekeringsprofessionals uit 25+ landen.

ebook-cover-insurance-fraud-digital-transformation-survey-2016-largeHuidige verzekeringsmarkt

De verzekeringsbranche ziet momenteel vele positieve ontwikkelingen op binnen zowel fraudebestrijding als digitalisering. De meeste verzekeraars die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn begonnen met het nemen van vooruitstrevende maatregelen, of hebben de eerste stappen net gezet. Echter, om klaargestoomd te geraken voor de toekomst is het tijd dat verzekeraars hun woorden vertalen naar daden.

Data als grootste uitdaging in de strijd tegen fraude

Dit onderzoek toont aan dat de grootste uitdagingen om effectief om te gaan met fraude zijn gerelateerd aan data. Bescherming en privacy (36%), kwaliteit van interne data (30%) en toegang tot externe databronnen (36%) vragen om aandacht in de strijd tegen fraude. Bovendien worden externe databronnen gezien als een belangrijk hulpmiddel. Externe data geeft een uitgebreider en objectiever beeld van bijvoorbeeld een inkomende claim of een verzekeringsaanvraag.

Digitalisering: verzekeringsbranche is een volger

Online distributiekanalen groeien hard. De meerderheid van de verzekeringsmaatschappijen (65%) biedt verzekeringen aan via het web. De verwachting is echter dat de groei van deze kanalen in de komende 12 maanden stagneert. Wanneer men de online activiteit van de verzekeringsbranche vergelijkt met andere markten kan geconcludeerd worden dat verzekeraars een “follower industry” vormen.

Mobiele apps vooral gebruikt voor claims en klantenservice

Hetzelfde geldt voor mobiele apps, aangeboden door 53% van de verzekeraars, die op dit moment vooral gebruikt worden voor claims en klantenservice. Bij de meeste verzekeraars is het nog niet mogelijk een polisaanvraag in te dienen via een app (slechts 34%). Daarnaast gebruikt 47% van de verzekeraars predictive analytics. Vooral voor pricing en acceptatie, maar ook claims en fraudedetectie.

Telematics nog niet breed geïmplementeerd

Nog niet breed omarmd is het gebruik van telematics (25%). Dit is opvallend, gezien de hoge mate van aandacht die het onderwerp ontvangt binnen de branche. Slechts één op vier verzekeraars biedt telematics aan, meestal om de hoogte van een premie op aan te passen en om veilig rijgedrag te stimuleren. Het vergaren van informatie omtrent een claim geniet nog geen prioriteit. Het gebruik van data uit telematics om claims te controleren en sneller af te wikkelen is nog geen algemene toepassing.

Fraude vraagt om prioriteit en betrokkenheid

Verzekeringsprofessionals waarderen fraudeprioriteit gemiddeld met een 7 uit 10. Dit laat ruimte voor verbetering. Claims en acceptatie ontvangen de hoogste fraudeprioriteit, maar missen tegelijkertijd betrokkenheid. Sales en digitale afdelingen zien zowel een gebrek aan prioriteit als aan betrokkenheid. Dit is een alarmerend signaal, met het oog op de opkomst van online distributiekanalen. Online kan een andere doelgroep aantrekken, met alle risico’s van dien. Voor die kanalen is fraudepreventie cruciaal.

Voorkomen beter dan genezen?

De meeste organisaties werken actief met fraudemanagement binnen hun portefeuille. Echter, bijna 50 procent van de verzekeraars zou liever fraude voorkomen dan genezen. De balans tussen portefeuillegroei en –kwaliteit is essentieel voor een gezonde situatie. Helaas is het afdekken van risico’s in de premies een normale gang van zaken binnen sommige verzekeringsmaatschappijen.

Fraudebestrijding is bij veel verzekeraars (44%) een ‘handmatige’ aangelegenheid, waardoor het proces arbeidsintensief en foutgevoelig kan zijn. Organisaties met een geautomatiseerde oplossing (48%) zijn vaak effectiever in het onderzoeken van fraude doordat claims die aandacht vereisen direct worden herkend.

Voor verzekeraars is het belangrijk om effectiever te worden in fraudedetectie. De inzet van een Special Investigations Unit (SIU) zou een essentieel middel kunnen zijn voor een effectieve opvolging. 65% van de verzekeraars beschikt al over dergelijke eenheid. Dit betekent niet direct dat 35% niet aan actief onderzoek doet. Verzekeraars kunnen deze bezigheden ook in de bestaande operatie hebben ondergebracht.

Fraude beslaat de hele organisatie

Het opzetten van onderzoeksteams (SIU) en de betrokkenheid van hoger management vormen de basis voor het verbeteren van fraudebewustzijn en –volwassenheid binnen een organisatie. Echter, om fraudeurs écht effectief aan te pakken is het van groot belang dat de hele organisatie zich bewust is van fraude. Dit onderzoek laat zien dat fraudetrainingen zich voornamelijk richten op de Claims afdeling, met Acceptatie als goede tweede. De resultaten tonen een aanzienlijk gat met het fraudebewustzijn op andere afdelingen (bijvoorbeeld Sales, Productontwikkeling, Digitaal, Online).

Jeroen Morrenhof, CEO bij FRISS, geeft aan: “Gezien het aantal en de diversiteit van de verzekeringsprofessionals die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben we het gevoel dat dit rapport een realistisch beeld geeft van de staat waarin de markt zich op dit moment bevindt. We hopen het fraudebewustzijn te verhogen, omdat dit een cruciaal element is in het ondersteunen van een eerlijke verzekeringsmarkt.”

Het volledige rapport wordt gratis beschikbaar gemaakt. Het is hier te downloaden.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven