loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
09 juni 2017

5 Redenen Waarom Verzekeraars Moeten Starten met Geautomatiseerde Fraudedetectie

Niemand kan er meer omheen, digitalisatie neemt de overhand. Overal ter wereld moderniseren verzekeraars hun kernprocessen en systemen, starten zij online kanalen en worden handmatige taken geautomatiseerd. Vanuit de consument bekeken zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Van snelle en goede service, via een volledig digitale beleving tot de naadloze integratie van verschillende producten. Deze omslag brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. De interne processen veranderen. Zo ook de manier waarop verzekeraars aankijken tegen fraude detectie en fraude preventie. Het automatiseren van deze processen wordt steeds belangrijker. En organisaties dienen dit goed te organiseren. Er zijn 5 redenen waarom verzekeraars moeten starten met geautomatiseerde fraudedetectie:


1. Verhoog de kans op fraudedetectie en beperk false positives

The-Top-5-Advantages-of-automating-fraud-detection-challengesHet automatiseren, en zodoende standaardiseren, van fraudedetectie methoden verhoogt de kans op het daadwerkelijk detecteren van fraude. Tevens zal dit false positives beperken tot een minimum. Het opsporen van fraude kan een tijdrovende taak zijn. Het kost tijd van mensen die verantwoordelijk zijn voor klanttevredenheid of van hen die enkel de zaken zouden moeten onderzoeken die het meest verdacht zijn. Bovendien is het handmatig opsporen van frauduleuze zaken foutgevoelig. Wanneer het lukt te automatiseren, worden de kosten voor fraude gedrukt. Uiteindelijk zorgt ditvoor een verbetering van de schadelast en eerlijker premies voor de klant.


2. Start met Straight Through Processing (STP)

Het is vrijwel onmogelijk om elke binnenkomende claim handmatig te screenen. Laat staan om dit te doen volgens de laatste wet- en regelgeving. Wanneer het proces geautomatiseerd wordt, helpen modellen met het selecteren van onderzoekswaardige claims. Een claim die onder een door de organisatie bepaalde score blijft kan automatisch worden uitbetaald. Alleen wanneer een claim opvalt hoeft deze onderzocht te worden. Hetzij door een senior medewerker op de schadeafdeling of door een onderzoeker. Dit laat minder ruimte voor fraude. Bovendien zorgt procesautomatisatie ervoor dat claims en aanvragen vrijwel 100% STP afgehandeld kunnen worden.


3. Efficiënter fraudeonderzoek

The-Top-5-Advantages-of-automating-fraud-detection-challenges-1Doordat claims die aandacht nodig hebben direct worden herkend, maakt dat het onderzoeksproces effectiever. Claims worden overgedragen met alle informatie die nodig is om een onderzoek te starten. Indicatoren, risicoanalyses en eventuele bijlagen komen direct in de werkvoorraad van de onderzoeker. Deze kunnen op hun beurt de zaak efficiënt en gecontroleerd onderbouwen. Wanneer gewerkt wordt in een centrale omgeving kan bewijs gedeeld worden met andere verzekeraars. Hiermee kunnen organisaties samen zorgen voor fraudepreventie. De fraudeur kan immers niet meer zomaar overstappen van de ene verzekeraar naar de andere.


4. Maak screenen objectief

Claims worden vaak onderzocht op basis van een onderbuikgevoel of indicatie van fraude. Zelden gebeurt een screening willekeurig. Soms is het onderbuikgevoel correct, al bestaat altijd de kans dat er gezocht is volgens een bepaald vooroordeel of algemene misvatting. Tegenwoordig zijn er steeds meer technieken voorhanden die willekeur kunnen tegengaan. Het automatiseren van het fraudesysteem is meteen ook het objectiveren van een screening. Dit komt de kwaliteit van de analyse ten goede, wat beslissingen op basis hiervan verbetert.


5. Gebruik informatie vanuit het schadeproces om betere beslissingen te maken in het acceptatieproces

The-Top-5-Advantages-of-automating-fraud-detection-challenges-2-fraudedetectieVaak gaat kostbare tijd binnen de schadeafdeling verloren omdat zij constant bezig zijn met ‘de vloer dweilen’. Als informatie vanuit het schadeproces wordt teruggebracht in de organisatie kan hiermee het acceptatieproces strakker worden ingericht. De beschikbare data kan belangrijke inzichten geven over het al dan niet accepteren (eventueel onder aangepaste voorwaarden) of afwijzen van een polisaanvraag. Hiermee kan fraude al ‘bij de voordeur’ gestopt worden. Zeker wanneer sprake is van een online kanaal zijn op deze manier grote voordelen te behalen.


Omarm digitalisatie

Deze 5 uitdagingen geven slechts een idee van wat mogelijk is wanneer kernprocessen rond schade en acceptatie worden geautomatiseerd. Het goede nieuws is dat niet gewacht hoeft te worden met deze processen: het gaat prima samen met bijvoorbeeld het moderniseren van een kernsysteem. Er zijn een aantal leveranciers die standaard software aanbieden waarmee binnen enkele weken effectief gewerkt kan worden. Met slechts een klein duwtje in de rug van slimme software kunnen verzekeraars zich weer richten op de opbouw en het onderhoud van een gezond portefeuille en tevreden klanten. Zeker als de beschikbare innovatieve technologie wordt omarmt.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven