loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
21 november 2016
  |  
profile-img

Waarom wij allemaal boeven zijn

Wat maakt dat mensen frauderen? Is het de gelegenheid of komt er meer bij kijken?
Peter Schimmel is partner Forensic & Investigation services bij Grant Thornton. Dit blog is gebaseerd op zijn FRAUDtalk van 15 september 2016.

friss-fraud-talks

Pieter en Bob staan op Schiphol, samen met hun 16-jarige dochters. Ze kennen elkaar al meer dan tien jaar. Hun dochters zitten samen op hockey, ze borrelen regelmatig samen en gaan soms ook met de twee gezinnen op vakantie, beiden in hun eigen Volvo. Vandaag gaan hun dochters samen naar een summer school in Spanje. Ze vliegen naar Madrid en reizen dan met de bus door naar Salamanca voor een intensieve taalcursus van twee weken. Echter, Pieter weet dat hij het lesgeld voor zijn dochter nog niet betaald heeft. Simpelweg omdat hij die tweeduizend euro niet heeft. Ondanks zijn goede baan als marketing manager leeft hij net iets boven zijn stand.

Na het uitzwaaien gaat Pieter naar zijn werk en schrijft daar een memo over een marketing event in Salamanca. Daarmee laat hij de boekhouding tweeduizend euro overmaken naar een bankrekening in Spanje.

why-we-are-all-fraudstersHet is niet de gelegenheid

We kennen allemaal de uitdrukking ‘de gelegenheid maakt de dief’, maar is dat wel echt zo? PWC heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de elementen van fraude en daarbij komt ‘gelegenheid’ uit op 18%.

Nog wat interessante cijfers: wist u dat van de werknemers in bijvoorbeeld Engeland 20% een strafblad heeft? En dat van alle mensen die elkaar huwelijkstrouw beloven gemiddeld 50% vreemd gaat? Met andere woorden: de mensen om ons heen zijn lang niet altijd wie wij denken dat zij zijn.

Eigenlijk weten we goedbeschouwd ook dat we allemaal wel eens, of eigenlijk zelfs regelmatig, liegen. Onze dagelijkse communicatie hangt aan elkaar van kleine en grote leugens. We weten dit en toch zeggen we vaak keihard en weinig realistisch: ‘een beetje integer bestaat niet’.

Erbij willen horen

Wat is dan de reden waarom we al dan niet regels overtreden? Uit hetzelfde PWC-onderzoek blijk dat slechts 14% gaat over eerlijkheid, uiteindelijk doet die ethiek er kennelijk niet veel toe. Nee, het onderzoek geeft aan dat het in 68% van de gevallen gaat om druk. De druk van honger, van geld nodig hebben, van erbij willen horen en vooral van niet afgewezen willen worden. Als mensen doorlopen we een logische morele ontwikkeling die erop gericht is om bij een groep te willen horen want dat biedt veiligheid en zekerheid. We richten ons op de normen, standaarden en waarden van de groep waar we bij willen horen.  Dat is echter niet altijd haalbaar.

Voorbeeldfunctie

Psycholoog Lawrence Kohlberg hield zich bezig met de morele ontwikkeling van de mens, een onderdeel van behavorial ethics, en heeft onderzoek gedaan naar groepsgedrag. Hij vroeg zich af: ‘Wat als we de conventie kunnen beïnvloeden?’ Kinderen kunnen we bijvoorbeeld vormen door te straffen en belonen, maar in organisaties en bedrijven werkt dat niet meer. Dat zou leiden tot muiterij. Wat wél werkt is het zoeken naar de rolmodellen binnen de organisatie, die de conventie bepalen. Dat zijn de mensen die door hun gedrag, soms ongemerkt, een voorbeeld vormen. Gerrit Zalm neemt als CEO van ABNAMRO bijvoorbeeld altijd de reguliere lift naar zijn kantoor en voert dan onderweg met iedereen gesprekken. Daarmee zet hij bij de bank de toon voor een cultuur van dialoog en aanspreekbaar zijn.

Sergio Marchionne is de CEO van onder andere Fiat. Als je hem opzoekt via Google zie je dat hij bijna altijd een trui draagt. Onlangs zat ik in het vliegtuig met vier Italianen die allemaal een trui droegen. ‘Werken jullie bij Fiat soms?’ vroeg ik en ze antwoordden verbaasd van ‘ja’. Bijna onbewust kopiëren zij het voorbeeld van hun rolmodel.

Het gaat om de top

Rolmodellen zitten dan ook vooral in de top: zij worden door iedereen gezien. Toen bij Imtech Polen de problemen boven water kwamen stuurde de organisatie wereldwijd grote groepen werknemers op integriteitscursus. In mijn optiek is dat zinloos: de Raad van Bestuur had veel beter zelf op cursus kunnen gaan.

Bij Wells Fargo hebben wereldwijd ruim 5000 werknemers gefraudeerd. Die kennen elkaar allemaal niet en hebben elkaar dan ook niet beïnvloed. Maar wie ze wel allemaal kennen is de CEO die in zijn persverklaring direct roept dat er zeker geen verband is met zijn eigen bonus.


Cultuuromslag

Wat kunnen we doen? In ieder geval zorgen dat er in het bedrijf een betere sfeer komt. In het geval van Pieter zou hij geen memo moeten schrijven maar een goed gesprek aangaan met zijn baas. Hij kan bijvoorbeeld aanbieden om het geld te lenen en in gedeeltes terug te betalen. Nog veel beter zou zijn als Pieter bij zijn hockeyvrienden zou kunnen zeggen: ‘’Sorry, maar voor ons zit die vakantie, die summer school of dat feestje er even niet in.” Wat we nodig hebben is een omgeving die iedereen accepteert zoals hij of zij is.

CEO op cursus

Het gaat dus niet om de gelegenheid. Het grappige is, ik ben accountant en 95% van mijn collega’s is voortdurend op zoek zijn naar die gelegenheid. En die vinden ze dan ook zelden. Wat ze eigenlijk zouden moeten doen is met de CEO praten en hem op cursus sturen.

 

FRAUDtalks
Donderdag 15 september 2016 was het zover: de première van FRAUDtalks. FRAUDtalks is een door FRISS in het leven geroepen evenement voor iedereen die in de verzekeringswereld strijd tegen fraude. In het museum Beeld & Geluid te Hilversum kwamen 150 professionals uit Nederland en België samen. Het inhoudelijk programma bood zes inspirerende verhalen, gelinkt aan het onderwerp fraude.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven