loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
05 augustus 2016
  |  
profile-img

Keiharde data: een stuk zachter dan we denken

De verzekeringsbranche beschikt over grote hoeveelheden data. Eva van Viegen, Datascientist bij FRISS, maakt hiermee analyses waarvan de uitkomst helpt om een beter beeld te krijgen van fraude, risico’s en waarde van portfolio’s. Hoe betrouwbaar is al die informatie en hoe kunnen we die (nog) beter maken?

keiharde-data-stuk-zachter-dan-we-denkenData verschillen

Als datascientist krijg je doorgaans te maken met grote hoeveelheden informatie. Bij FRISS betreft het data aangeleverd door de klant, data vanuit externe bronnen en uiteraard ook interne data. In het geval van verzekeraars helpt alle opgebouwde data als het gaat om verzekerden, bezittingen, claims en fraude bij het doen van onderbouwde uitspraken over risico’s, trends en de waarde van polissen en portefeuilles. In mijn dromen zou de ideale wereld perfect te vatten zijn in cijfers en datavelden. Maar hoe betrouwbaar zijn al die gegevens? Tussen die droom en de werkelijkheid liggen behoorlijke valkuilen: zowel in de systemen als bij ons mensen. Verschillen in cultuur, nauwkeurigheid en consistentie maken de inhoud van administratieve systemen lastig met elkaar vergelijkbaar en ook de menselijke factor kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben.

Er is genoeg ruimte en kans voor verbetering. Hieronder maak ik een top 3 van valkuilen, beschrijf vervolgens mijn ideale wereld en leg 3 stappen uit die kunnen helpen om daar dichterbij te komen.

Valkuilen

1. Het gebrek aan internationale uniformiteit in hoe we gegevens vastleggen

Een voertuig in Nederland identificeren we met het kenteken, in België gebeurt dat met het chassisnummer. Verzekeraars in beide landen registeren dus andere data en daarmee is het lastig om vast te stellen of bepaalde data betrekking heeft op één en hetzelfde voertuig. Ook adressen, geboortedata en familienamen zijn internationaal een continue bron van potentiële verwarring en misverstanden.

2. Het anders gaan gebruiken van registratiesystemen

Het kan zijn dat in de loop der jaren besloten is om bepaalde informatie specifieker bij te houden: misschien werd eerst alleen een categorie ‘diefstal’ geregistreerd en is daar later autodiefstal aan toegevoegd. Of het veld ‘productnummer’ is gebruikt voor het noteren van kentekens. Vaak is er binnen de organisatie nog wel kennis over wat er is aangepast en waarom, maar er wordt over het algemeen weinig vastgelegd en gedocumenteerd. Onvoldoende kennis over de achtergrond van bepaalde data levert voor mensen van buitenaf nog weleens lastig te verklaren uitkomsten op.

3. De invloed van bias: vooroordeel

De data die wij krijgen van onderzochte claims is vaak gebaseerd op onderzoeken die niet random (willekeurig) zijn uitgevoerd. Er was een reden, een gevoel, een aanwijzing om bepaalde claims te onderzoeken. Dat gevoel kan heel terecht zijn, maar het gevaar is dat gezocht wordt naar een onderbouwing van een veronderstelling. Wie alle ‘patserwagens’ met jonge bestuurders aanhoudt vindt ongetwijfeld onregelmatigheden. Echter, wie zegt dat het controleren van alle witte auto’s niet hetzelfde resultaat zou opleveren? Verwerk je dit soort data in modellen dan loop je het gevaar deze bias te versterken.

De ideale wereld

keiharde-data-stuk-zachter-dan-we-denkenIn een ideale data-analyse-wereld zouden we allemaal met uniforme data werken, nationaal en internationaal. We zouden allemaal dezelfde definities hanteren en er zouden geen taal- en cultuurverschillen zijn. Bovendien gebruiken we allemaal eenzelfde soort database, met dezelfde velden en dezelfde manier van invullen.

En het allerliefst zou ik een onafhankelijke en willekeurige analyse doen van een gedeelte van alle claims. Hiermee kunnen we toetsen in hoeverre vooroordelen onze kennisregels beïnvloeden. Zo kunnen we een prachtige maatstaf creëren voor wat ‘normaal’ is, zonder ingebouwde vooroordelen.

Dat is helaas een utopie. Echter, de volgende stappen brengen ons wellicht een stukje dichterbij. Dit zal niet alleen het werk van een datascientist makkelijker maken; het zal ook de kwaliteit van analyses verbeteren en daarmee ook de managementbeslissingen die daarop gebaseerd worden.

 

Drie stappen voorwaarts

Wat kunnen we verbeteren?

1. Kies softwaresystemen voor de lange termijn

En kies voor een leverancier die verstand heeft van verzekeringen én die er bij voorkeur over twintig jaar nog is. Richt een systeem zorgvuldig in, gebruik het zo veel mogelijk waar het voor bedoeld is en documenteer aanpassingen zorgvuldig. Verander niet te snel van systeem. Als dat dan toch nodig is, steek dan voldoende tijd en energie in het overzetten van alle data. Voorkom dat twee systemen in de lucht gehouden moeten worden: liever één systeem met dan desnoods wat minder goede data.

2. Investeer nationaal, maar bij voorkeur ook internationaal, in meer uniformiteit in de data

Fraudenetwerken richten veel schade aan en trekken zich niets aan van landsgrenzen en verschillen in registratie. In tegendeel: ze varen er uitermate wel bij. Dat betekent misschien dat we altijd de chassisnummers en persoonsnummers gaan bijhouden zodat identificatie van personen en voertuigen beter wordt. Landelijke wet- en regelgeving maakt dit nog niet altijd mogelijk. Kleine stappen leveren echter ook verbetering op. Ieder internationaal fraudenetwerk dat wordt opgerold levert direct enorme kostenbesparingen bij het uitkeren van claims.

3. Datatransformatie: dat is het vertalen van de data naar een standaard ten behoeve van analyses

Bij FRISS hanteren we een standaard dataformaat waar we de aangeleverde data naar overzetten. Dat is het ideale moment voor ons als specialisten om met de klant om tafel te zitten: hoe ziet het huidige systeem eruit, wat is de historie, wat zijn de maatwerkvelden, hoe moeten we bepaalde informatie interpreteren? Het lijkt wel of wij alleen met harde cijfers en omschrijvingen werken maar er zitten veel potentiële misverstanden en cultuurverschillen in.

Mensenwerk

Hoe goed de datakwaliteit ook is, bij analyses en de uitkomsten daarvan blijft altijd werk voor een kritische menselijke blik. Opvallende uitkomsten zijn interessant maar kunnen verschillende oorzaken hebben. Aan ons de schone taak om de bias, de vervuiling en de misverstanden uit te filteren en betrouwbare, heldere analyses en conclusies aan te leveren. Daarmee kunnen verzekeraars de producten, klanttevredenheid en bedrijfsvoering verbeteren. Zo houden we de branche gezond.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven