loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
12 mei 2016
  |  
profile-img

Gebruik van data is cruciaal voor een objectieve risico inschatting bij acceptatie

Thomas Brinkmann, Country Manager bij FRISS voor Griekenland en Cyprus, is gespecialiseerd in schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Brinkmann legt uit hoe risico inschatting voor Europese verzekeraars het proces van acceptatie en prijsstelling kan verbeteren. Zorg voor een goed beeld van potentiële klanten voordat ze een portefeuille betreden. Dit verlaagt de risico’s en helpt om fraude te voorkomen.

Gebruik van data is cruciaal voor een objectieve risico inschatting bij acceptatieAlle verzekeraars gebruiken regels en richtlijnen om te beslissen of een aanvraag wordt geaccepteerd of afgewezen. Als onderdeel van interne IT-systemen of ergens in een map op de plank. Deze richtlijnen weerspiegelen het gewenste risicoprofiel van de verzekeraar en bepalen welke risico’s wel of niet acceptabel zijn of eventueel onder bepaalde voorwaarden. Richtlijnen zijn dan ook een belangrijke manier om de gewenste kwaliteit van een portefeuille te realiseren. De verzekeringspremie wordt vastgesteld op basis van verschillende parameters, gebaseerd op het te verzekeren object, het dekkingsplan en het risicoprofiel van de potentiële klant. De grootste uitdaging in het acceptatieproces is om de kwaliteit van de portefeuille te waarborgen door het vermijden van verhoogde risico’s en mogelijke fraude.  Naar mijn mening is uitgebreide dataverificatie hierbij essentieel.

Essentiële informatie

Waarom is risico inschatting nodig? De richtlijnen sluiten hoge risico’s toch al uit en de prijsparameters houden rekening met de specifieke risicoprofielen? Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de acceptatierichtlijnen bij bijna elke verzekeraar vrij simpel en overkoepelend zijn.

Laat ik een voorbeeld geven: een verzekeraar besluit om geen volledige cascoverzekering aan te bieden voor voertuigen van tien jaar en ouder. Of de verzekeraar besluit om vooraf geen risico-onderzoek te doen, om de staat van de auto en de juiste verkoopwaarde vast te stellen, voor auto’s duurder dan € 30.000,-. Het merendeel van de aanvragen wordt door deze controles dus niet geraakt en wordt zonder verdere beoordeling aan de portefeuille toegevoegd. Maar wat gebeurt er als één van die auto’s al eens total loss is verklaard bij een eerder ongeval? Wat als, na een ongeval, gekozen is voor een vergoeding in geld in plaats van een reparatie? Dit soort belangrijke informatie zou automatisch meegenomen moeten worden in de risicoanalyse door verzekeringmaatschappijen en verrekend in de premie.

Risico inschatting voor verzekeraars verbetert het proces van acceptatie en prijsstelling.Geautomatiseerde risico inschatting

Het is begrijpelijk dat verzekeraars het acceptatieproces willen vereenvoudigen en de verzekeringsagent en de klant met zo min mogelijk documentatie willen lastigvallen. Maar het laat ruimte voor het manipuleren van gegevens om een betere prijs te krijgen. Het is bekend dat veel klanten liegen over hun leeftijd, de kilometerstand of woonadres, vaak op advies van de verzekeringsagent. Geautomatiseerde risico inschatting verifieert de door klanten en agenten ingevoerde gegevens met behulp van externe en interne databases. En opvallende verschillen wordt direct gemarkeerd voor verder onderzoek.

Zo hebben bijvoorbeeld in Griekenland veel mensen een zogeheten vakantiehuisje. Niet het type luxueuze villa waar wij West-Europeanen direct aan denken bij het woord vakantiehuis. Vaak gaat het om het ouderlijk huis op een van de eilanden of in dorpjes waar de mensen zijn weggetrokken om in de hoofdstad te gaan werken. Het verschil in premie tussen de landelijke gebieden en Athene kan oplopen tot wel 40%. Als iemand zegt in een afgelegen gebied te wonen maar hij heeft een inboedelverzekering voor zijn huis in Athene dan wordt deze discrepantie gemarkeerd.

Een ander voorbeeld, met betrekking tot jaarlijkse kilometers: over het algemeen is de aanschafprijs van een auto met een dieselmotor hoger dan met een benzinemotor. Deze hogere prijs wordt gecompenseerd door lagere brandstofprijzen maar dit wordt pas interessant bij een jaarlijks aantal gereden kilometers van minstens 20.000. Dus als iemand zegt niet meer dan 10.000 kilometer per jaar te rijden maar wel een dieselauto wil verzekeren dan volgt een markering en is verder onderzoek gewenst.

Claimgedrag

Over het algemeen kijken verzekeringsmaatschappijen bij het vaststellen van de premie alleen naar het aantal claims en niet naar de hoogte. Echter, iemand die betrokken is bij twee kleine, materiële schades zou een ander risicoprofiel moeten hebben dan iemand die twee grote aanrijdingen heeft geclaimd waar ook sprake is van persoonlijk letsel.

Een objectieve risico inschatting zou ook rekening moeten houden met eerder verzekeringsgedrag. In sommige Europese landen zijn mensen niet zo goed verzekerd als in andere. Er zijn gevallen bekend waar mensen hun auto pas verzekerden voor diefstal nadat het voertuig was gestolen. Na ontvangst van de polis doen ze dan aangifte bij de politie van hun gestolen auto.

Momenteel wordt de dekking voor diefstal vaak verrekend als een percentage van de waarde van het voertuig en in sommige landen is het afhankelijk van bepaalde regio’s. Stel dat je zou weten dat een klant zijn oude auto wil verzekeren tegen diefstal, terwijl hij dat nog nooit eerder heeft gedaan?

Meer gegevens, betere beslissingen

Alles bij elkaar denk ik dat verzekeraars enorm kunnen profiteren van toegang tot meer gegevens. Gebruik maken van software die snel data kan analyseren en vergelijken helpt bij het nemen van betere beslissingen over acceptatie en premies. Bovendien ondersteunt een geautomatiseerd screeningproces een objectieve en uniforme risicoanalyse. En dat resulteert weer in gezonde portefeuilles. Op deze manier kunnen verzekeraars blijven concurreren op prijs, zonder dat hun winstmarge aangetast wordt.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven